Fler chan­ser att fyn­da be­gag­nad lyx

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Un­der ett par till­fäl­len har Cla­ri­on Col­lec­tion Ho­tel Tap­to på Ös­ter­malm ar­ran­ge­rat sitt kon­cept lyx­lop­pis. Nu med­de­lar fö­re­ta­get att det blir fler chan­ser för stock­hol­mar­na att kö­pa och säl­ja ex­klu­si­va klä­der, ac­ces­so­a­rer och mind­re in­red­nings­de­tal­jer.

– Var­för kö­pa nytt när man kan åter­an­vän­da? Visionen är att nu­me­ra ha den­na typ av ar­range­mang fle­ra gång­er per år, sä­ger Vir­pi Törn­roth, Ge­ne­ral Ma­na­ger, i ett press­med­de­lan­de.

Nu ut­veck­lar ho­tel­let dess­utom kon­cep­tet yt­ter­li­ga­re ge­nom att även pre­sen­te­ra en lop­pis för barn­klä­der som vän­tas ha pre­miär i no­vem­ber.

VISS­TE DU ATT… Sve­ri­ge har lång­va­ri­ga re­la­tio­ner med den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten? För att upp­märk­sam­ma det­ta ar­ran­ge­rar Et­no­gra­fis­ka mu­se­et den afro­s­vens­ka histo­ri­e­vec­kan med start på tis­dag.

FO­TO: YLVA BERGMAN

GAMMALT BLIR NYTT. Det po­pu­lä­ra kon­cep­tet lyx­lop­pis får en fort­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.