Gul­sot bakom mys­tis­ka ka­nin­dö­den på Ös­ter­malm

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Ham­pus Jarn­lo ham­pus.jarn­lo@di­rekt­press.se

Mys­te­ri­et med mass­dö­den av ka­ni­ner på Ös­ter­malm har nu fått en lös­ning.

Den se­nas­te må­na­den har mäng­der av ka­ni­ner dött på fle­ra håll på Ös­ter­malm. Mass­dö­den har spri­dit oro bland hundä­ga­re och för­äld­rar som in­te kun­nat släp­pa tan­ken på att det kan va­ra rått­gift som i så fall skul­le kun­na va­ra far­ligt även för hun­dar och barn.

Men nu kom­mer lug­nan­de be­sked från sta­dens ska­de­djurs­sam­ord­na­re Tom­my Tu­vung­er.

– Fem ka­ni­ner har ob­du­ce­rats och det pre­li­mi­nä­ra re­sul­ta­tet vi­sar att det är gul­sot. Man kan ut­gå från att det de­fi­ni­ti­va re­sul­ta­tet med störs­ta san­no­lik­het vi­sar sam­ma sak. Man har un­der­sökt fem in­di­vi­der och al­la ha­de gul­sot. Det är skönt att Ös­ter­malms­bor­na nu kan an­das ut, sä­ger han.

Kan gul­so­ten bland ka­ni­ner stop­pas?

– Det tror jag in­te. Det är en far­sot som drar fram. Tit­ta på Got­land till ex­em­pel där har man haft lik­nan­de pro­blem och där finns knappt någ­ra ka­ni­ner kvar. Det kan slå ut sto­ra be­stånd. Så det ser rätt kört ut. Men jag är ing­en ex­pert, så det får du egent­li­gen frå­ga en ve­te­ri­när om, sä­ger Tom­my Tu­vung­er.

Det kan slå ut sto­ra be­stånd. Så det ser rätt kört ut.

FO­TO: JOHANNA BERGLUND

KA­NIN­DÖ­DEN. Ett stort an­tal dö­da ka­ni­ner har hit­tats på Ös­ter­malm den se­nas­te må­na­den. Mys­te­ri­et har nu fått en lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.