Jät­te­ga­rage byggs i nya mil­jöstads­de­len

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall jo­hann.ber­no­vall@di­rekt­press.se

Par­ke­rings­ga­ra­get i Nor­ra Djur­gårds­sta­den har klub­bats i kom­mun­full­mäk­ti­ge. 1 600 bi­lar ska få plats i bergrum­met vid Gas­ver­ket. Men hur rim­mar det med må­let att få bo­en­de att skip­pa bi­len?

För­ra vec­kan klub­ba­des det sto­ra par­ke­rings­ga­ra­get i Nor­ra Djur­gårds­sta­den i kom­mun­full­mäk­ti­ge. 1 600 bi­lar ska ta plats i bergrum­met vid Gas­ver­ket till 2022. Men hur rim­mar det egent­li­gen med det ut­ta­la­de må­let att få bo­en­de i om­rå­det att skip­pa bi­len?

Nor­ra Djur­gårds­sta­den är ett av Eu­ro­pas mest om­fat­tan­de stads­ut­veck­lings­om­rå­den, en­ligt Stock­holms stad. När det står fär­digt ska 12 000 nya bo­stä­der 35 000 nya ar­bets­plat­ser fin­nas.

NDS är ett ut­pe­kat ”håll­bar­hets­pro­fil­om­rå­de” och bi­len lig­ger längst ner på pri­o­lis­tan i pla­ne­ring­en av stads­de­len. Den som bor här ska gå, cyk­la el­ler åka kol­lek­tiv­tra­fik, är bud­ska­pet.

Att man då smäl­ler upp ett gi­gan­tiskt par­ke­rings­hus kan lå­ta mot­sä­gel­se­fullt.

– Jag har hört ta­las om par­ke­rings­hu­set och klart jag kan tän­ka att det är li­te ud­da att byg­ga det här. Ef­tersom jag är stu­dent på KTH och in­te har bil så tar jag mig gans­ka en­kelt till sko­lan med buss. Jag har re­a­ge­rat över att det står en hel del bi­lar längs ga­tor­na i en stads­del som ska va­ra mil­jö­med­ve­ten, sä­ger Mat­ti­as Måns­son, 24, som bott i en stu­dent­lä­gen­het stads­de­len i un­ge­fär år.

”Är cy­kel­vän­ligt här”

Tor­björn, en an­nan bo­en­de som in­te vill ha sitt ef­ter­namn i tid­ning­en, cyklar över­allt och tyc­ker att stads­de­lens idé där bi­lis­men låg­pri­o­ri­te­ras är god. Han kän­de in­te till att det ska byg­gas ett par­ke­rings­hus i ber­get men har för­stå­el­se för det.

– Al­la är in­te som jag: en per­son som vill och kan cyk­la. Visst är det cy­kel­vän­ligt här men al­la har in­te den möj­lig­he­ten av oli­ka an­led­ning­ar. Jag bru­kar re­a­ge­ra på hur många cyklar som så här på dag­tid står upp­ställ­da trots att folk är på job­bet.

Jag har re­a­ge­rat över att det står en hel del bi­lar längs ga­tor­na i en stads­del som ska va­ra mil­jö­med­ve­ten.

Lin­da Ce­der­gren fyl­ler i: – Jag åker of­ta buss och tyc­ker det är synd att nya buss 75 går så pass säl­lan. Spår­vä­gen ha­de va­rit väl­kom­men, sä­ger hon.

Men den i om­rå­det hett ef­ter­läng­ta­de för­läng­ning­en av Spår­väg Ci­ty till Ropsten/ Nor­ra Djur­gårds­sta­den är en om­de­bat­te­rad frå­ga där lä­get just nu är sta­tus quo då det sak­nas en fär­dig plan för fi­nan­sie­ring­en.

Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holms stad, tror att en ut­bygg­nad av spår­vä­gen be­hövs och kom­mer att klub­bas i lands­ting­et – i fram­ti­den.

– I en mil­jöstads­del så in- går att al­la kom­mu­ni­ka­tio­ner, in­klu­si­ve bil­tra­fi­ken, ska va­ra fos­sil­fria 2030. Där är spår­vä­gen en vik­tig del, sä­ger han.

Stan har in­te vikt ner sig

Som tid­ning­en ti­di­ga­re be­rät­tat så har p-plat­ser­na för bi­lar i det sto­ra par­ke­rings­hu­set ut­ö­kats från 1 200 till 1 600 un­der pla­nens gång. Men att sta­den där­med skul­le ha ”vikt ner sig” för bi­lis­men stäm­mer in­te, en­ligt Helldén.

– Par­ke­rings­nor­men per ny­byggd lä­gen­het är fort­satt max­i­malt 0,5, så där har ing­et för­änd­rats. Vi har kon­sta­te­rat att det går att ut­ö­ka an­ta­let plat­ser i ga­ra­get, så där­för får bygg­her­rar­na till fas­tig­he­ter­na som byggs kö­pa in sig i sta­dens ga­rage istäl­let för att byg­ga eg­na par­ke­rings­ut­rym­men. Det är en mer eko­no­misk lös­ning, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

FO­TO: YLVA BERGMAN

VILL HA SPÅR­VÄG. Lin­da Ce­der­gren tyc­ker att spår­vä­gen ha­de va­rit väl­kom­men. Här med hun­den Suns­hi­ne på pro­me­nad i Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

MÅNGA BI­LAR. Mat­ti­as Måns­son, stu­dent och bo­en­de i om­rå­det, tyc­ker att det är över­ras­kan­de många bi­lar i Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.