Ikea sö­ker lo­kal i ci­ty

Jag kän­ner ett an­svar

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se Cla­rence Fren­ker 073 60 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Ri­tor­nos äga­re vill ta över ned­stäng­da klas­si­kern Va­land på Sur­brunns­ga­tan. Men kafé­ets nya äga­re är in­te in­tres­se­ra­de.

Som Vi i Vasastan be­rät­tat ti­di­ga­re har klas­sis­ka kafé­et Va­land stängt och lo­ka­len har bytt äga­re. Ny­li­gen la­des in­te­ri­ö­ren ut till för­sälj­ning på Bloc­ket och nya ägar­na be­kräf­tar för Vi i Vasastan att nå­got nytt kom­mer att ske i lo­ka­len.

– Det en­da jag kan sä­ga är att vi kom­mer att gå ut i no- vem­ber med vad vi ska gö­ra, sä­ger Kristi­an, pro­jek­tan­ställd som hjäl­per nya ägar­na att säl­ja möb­ler­na på Bloc­ket och som in­te vill ha sitt ef­ter­namn i tid­ning­en.

Rycker ut för att hjäl­pa

Nu rycker en an­nan kul­tur­klas­si­ker, Ri­tor­no på Odeng­a­tan, ut och vill räd­da Va­land.

– Vem som tar över är in­te vik­tigt och det hand­lar in­te om peng­ar. Jag kän­ner ett an­svar. Det vik­ti­gas­te är att Va­land be­va­ras. Det är ett kul­tur­arv, en in­sti­tu­tion, sä­ger Taif Al­be­la som dri­ver Ri­tor­no.

”Ett sista al­ter­na­tiv”

Han har pra­tat med de nya ägar­na, som dock ver­kar oin­tres­se­ra­de av att läm­na ifrån sig lo­ka­len.

– Jag er­bjöd mig att kö­pa och hjäl­pa till att hit­ta en an­nan lo­kal åt dem. Men de vill in­te, de har re­dan gjort sin re­se­arch, sä­ger Taif Al­be­la.

Han har även va­rit i kon­takt med en stam­mis som köpt in­te­ri­ö­ren som ny­li­gen sål­des på Bloc­ket.

– Han är be­redd att säl­ja till mig och ett al­ter­na­tiv är att öpp­na upp nå­gon an­nan­stans. Men det är ett sista al­ter­na­tiv, det skul­le in­te bli sam­ma sak, sä­ger Taif Al­be­la.

På Fa­ce­book finns grup­pen ”Va­lands vän­ner”, star­tad av stam­mi­sen som köpt möb­ler­na, för dem som vill räd­da kafé­et.

Ikea drog sig ur pla­ner­na på ett att öpp­na ett va­ru­hus i Slakt­hus­om­rå­det. Men mö­bel­jät­ten gav in­te upp tan­ken på ett cen­tral stads­va­ru­hus för det.

Nu av­slö­jar tid­ning­en Fas­tig­hets­värl­den att Ikea le­tar ef­ter en stor bu­tikslo­kal in­nan­för tul­lar­na.

– Vi tit­tar på oli­ka for­mat. Med 5 000 kvadrat­me­ter skul­le vi få plats för att vi­sa all hem­in­red­ning på ett och sam­ma stäl­le, sä­ger Ike­as vd Hå­kan Sved­man i en in­ter­vju med tid­ning­en.

”Där män­ni­skor­na finns”

En­ligt Hå­kan Sved­man be­hö­ver lo­ka­ler­na in­te nöd­vän­digt­vis lig­ga i Ci­ty, och in­te hel­ler i ga­tu­ni­vå. Det in­ne­bär att fö­re­ta­get nu le­tar brett.

– Det vik­ti­ga är att det är en plats där män­ni­skor­na

finns, sä­ger han i in­ter­vjun.

Ikea har gjort fle­ra för­sök och sats­ning­ar för att eta­ble­ra sig på oli­ka sätt i cen­tra­la Stock­holm. Bland an­nat har det öpp­nats en köks­bu­tik på Re­ge­rings­ga­tan som det finns pla­ner på att ex­pan­de­ra.

Fö­re­ta­get har även tit­tat på en lo­kal på Kungs­ga­tan, en­ligt Fas­tig­hets­värl­den.

– Det stäm­mer. Vi job­ba­de med en even­tu­ell eta­ble­ring där. Men vi gick in­te i mål.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. IGENBOMMAT. Va­land har stängt för gott men Ri­tor­nos äga­re Taif Al­be­la vill gö­ra allt för att räd­da kafé­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.