Star­ta ska­pan­de fri­tids­gård på Ös­ter­malm

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Wil­li­am O’Bri­en Apel­gren

Al­la barn är in­te ro­a­de av att spe­la ping­is, fot­boll el­ler da­tor­spel. Det finns de ele­ver på Ös­ter­malm som vill ut­ö­va nå­got pro­duk­tivt & ro­ligt på sam­ma gång ef­ter sko­lan. Det finns de ele­ver som där­för går hem och pro­gram­me­rar istäl­let för att pro­gram­me­ra med ett so­ci­alt um­gänge.

Den nya ska­pan­de fri­tids­går­den tar hän­syn till de tre vik­ti­gas­te aspek­ter­na i ett barns ut­veck­ling. Kre­a­tiv lek, pro­duk­ti­vi­tet & so­ci­alt um­gänge. En fri­tids­gård för al­la.

Det finns ing­et som sä­ger att man in­te får gil­la fot­boll el­ler ping­is ba­ra för att man vill ut­ö­va kre­a­tiv & pro­duk­tiv lek på fri­ti­den. Al­la stu­de­ran­de el­ler bo­sat­ta på Ös­ter­malm är väl­kom­na! Den­na typ av nya fri­tids­gård på­ver­kar barn po­si­tivt rent in­tel­lek­tu­ellt. En fri­tids­gård som upp­fyl­ler kra­ven.

Den­na typ av fri­tids­gård, som ti­di­ga­re nämnt, upp­fyl­ler och tar hän­syn till de tre vik­ti­gas­te aspek­ter­na i ett barns ut­veck­ling. Kre­a­tiv lek, pro­duk­ti­vi­tet och so­ci­alt um­gänge. Kre­a­tiv lek ge­nom att lå­ta bar­nen le­ka ef­ter si­na eg­na reg­ler. Pro­duk­ti­vi­tet ge­nom att lå­ta bar­nen ska­pa vad de vill. So­ci­alt um­gänge och kom­mu­ni­ka­tion mel­lan bar­nen in­klu­si­ve kam­rat­re­spons upp­står au­to­ma­tiskt i sin fi­nas­te form när bar­nen le­ker & ska­par. En fri­tids­gård som sik­tar fram­åt.

De gam­la tra­di­tio­nel­la fri­tids­går­dar­na räc­ker in­te till in­tel­lek­tu­ellt för många barn. De gam­la tra­di­tio­nel­la fri­tids­går­dar­na lå­ter in­te bar­nen ska­pa och tän­ka själ­va. De gam­la tra­di­tio­nel­la fri­tids­går­dar­na är in­te an­pas­sa­de för fram­ti­den. En fram­tid där man är be­ro­en­de av att tän­ka själv. Det är de vux­nas an­svar att se till att den­na nytän­kan­de typ av fri­tids­gård blir till verk­lig­het.

Är det in­te dags att som vux­en ta sitt an­svar och bi­dra? Är det in­te dags att som vux­en öpp­na upp det kre­a­ti­va uni­ver­su­met för jor­dens barn? Vem vet? Kanske är ditt barn näs­ta Al­fred No­bel. Det vi­sar sig nog snart. Ta ditt an­svar och bi­dra ge­nom att vi­sa ditt sam­tyc­ke. El­ler så har du än­nu mer att ge. Vem vet? Ba­ra du.

FO­TO: PRIVAT

Wil­li­am O’Bri­en Apel­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.