Nya cy­kel­ba­nan på Ös­ter­malm för­bryl­lar

Kri­ti­se­rad och för­se­nad, men nu är Värta­vä­gens cy­kel­ba­na så gott som klar. Men sta­den ho­tar en ent­re­pre­nör med ska­de­stånd och de­lar av sträc­kan för­bryl­lar cy­klis­ter.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Kri­ti­se­rad och för­se­nad, men nu är Värta­vä­gens cy­kel­ba­na så gott som klar. Men sta­den ho­tar en ent­re­pre­nör med ska­de­stånd och de­lar av sträc­kan för­bryl­lar cy­klis­ter.

Den har va­rit om­stridd se­dan pla­ner­na pre­sen­te­ra­des, den nya cy­kel­ba­nan på Värta­vä­gen, som hyl­lats av cy­klis­ter men kri­ti­se­rats av bo­en­de i om­rå­det. Men nu är den så gott som fär­dig.

En del mål­nings­jobb är kvar och tra­fik­sig­na­ler ska kopp­las i men nu går det att cyk­la från Te­geludds­vä­gen till Kar­la­plan. Bland de cy­klis­ter vi stop­par på sträc­kan är det tum­men upp som gäl­ler på det sto­ra he­la.

– Det är fan­tas­tiskt. Det byggs ju en ny stads­del i Vär­ta­ham­nen då är det bra att det finns för­ut­sätt­ning­ar för oss gam­la gub­bar och tan­ter att cyk­la, sä­ger Gun­nar Birkne som skoj­samt be­näm­ner sig själv som ”fyr­fal­dig Tour de Fran­ce-vin­na­re”.

Men helt en­kelt ver­kar det in­te va­ra. Fram­förallt in­te om man ska kor­sa Val­halla­vä­gen. I ron­del­len vid finns en hel del skar­pa kur­vor och många cy­klis­ter väl­jer att cyk­la ut i vägen trots den spril­lans nya as­fal­ten. Per Gräng­sjö är en av dem.

– Ja, jag und­ra­de ” hur tänk­te man nu?” Det känns li­te kons­tigt, jag och al­la and­ra åker såklart där det är enklast, sä­ger han och tyc­ker även att det är får många höga trot­to­ar­kan­ten längs sträc­kan. Så hur är det tänkt?

Kom­mer man från Gär­det re­kom­men­de­rar sta­den den vänst­ra vägen. Att man ock­så har gjort en cy­kel­lös­ning till hö­ger är för att cy­klis­ter ska kun­na väl­ja ”den ge­nas­te vägen” be­ro­en­de på vart man ska en­ligt tra­fik­kon­to­ret.

Men skul­le det fort­sät­ta att va­ra otyd­ligt kan det bli ak­tu­ellt att kol­la på att för­bätt­ra hän­vis­ning­ar­na.

De många snä­va kur­vor­na, som in­te föl­jer sta­dens eg­na rikt­lin­jer, mo­ti­ve­ras med plats­brist.

– Ge­nom att det finns fle­ra möj­li­ga vägar att åka går det att und­vi­ka tvä­ra kur­vor på plat­sen. Ge­nom att ha fle­ra oli­ka möj­lig­he­ter ger vi en val­fri­het för cy­klis­ter­na, sä­ger Ola Eriksson, press-ta­les­per­son på tra­fik­kon­to­ret.

Men även om själ­va job­bet på plats snart är klart är ef­ter­spe­let långt ifrån av­gjort. Sta­den tän­ker krä­va ett kon­sult­bo­lag på ska­de­stånd för fel­ak­ti­ga bygg­hand­ling­ar. Det har lett till ”ex­tra om­fat­tan­de ar­be­ten un­der pro­jek­tets gång” en­ligt Ola Eriksson.

Men hur stort ska­de­stånd det kan bli tal om är in­te klart, dis­kus­sion på­går en­ligt ho­nom.

Hur stor slut­no­tan blir, bud­ge­ten höj­des från 31 till 58 mil­jo­ner un­der pro­ces­sens gång, åter­står att se. Byg­get skul­le ha va­rit klart i som­ras en­ligt det se­nas­te be­ske­det och det kan bli tal om att även krä­va peng­ar av byg­gent­re­pre­nö­ren för­för­se­ning­ar­na.

– När pro­jek­tet är slut kan vi se om de dra­git över tids­pla­nen och om det i så fall är ak­tu­ellt att dis­ku­te­ra even­tu­el­la er­sätt­ning­ar, sä­ger Ola Eriksson.

NJA. Per Gräng­sjö tyc­ker att det är bra att cy­kel­ba­nan bygg­des men har någ­ra frå­ge­tec­ken för ut­form­ning­en.

NÖJD. Gun­nar Birkne tyc­ker att den nya cy­kel­ba­nan är top­pen.

OKLAR? Många väl­jer bort cy­kel­ba­nan när de ska kor­sa Val­halla­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.