FORNITIICDES

Var­je tors­dag fylls isen på Ös­ter­malms IP med ele­ver som tes­tar en helt ny typ av fri­tids.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

– Vi bru­kar bör­ja med kött­bul­len, då vi liksom kry­per ihop, och som av­slut­ning gör vi pann­ka­kan. Då släng­er sig al­la ned på isen.

Ni­o­å­ri­ga Pixi Al­ler Ru­tensköld för­kla­rar med stor en­tu­si­asm in­ram­ning­en på ishoc­key­fri­tids. Hon är en av 30- 35 låg­sta­di­e­e­le­ver från Gär­des­sko­lan och Olaus Pe­tri sko­la som sam­lats i Da­ni­ca­hal­len vid Ös­ter­malms IP den­na tors­dag.

En del är va­na vid att åka skrid­skor, and­ra tes­tar för förs­ta gång­en. Ke­vin Mi­chael Thomas kom från In­di­en till Sve­ri­ge för fem må­na­der se­dan och till­hör den se­na­re ka­te­go­rin. Trots det rör han sig im­po­ne­ra­de smi­digt över isen.

– Jag gil­lar det, även om det ba­ra är and­ra gång­en jag åker, sä­ger han un­der en kort pa­us vid sar­gen.

– Han är jät­te­duk­tig, pep­par kom­pi­sen Rous­seua Pa­trik d`Estru­be.

Enormt rö­rel­se­be­hov

Lars Björk, id­rotts­lä­ra­re på Gär­dess­sko­lan, kon­sta­te­rar att da­gens unga ge­ne­rellt rör på sig all­de­les för li­te. Det var den in­sik­ten som för­ra året led­de fram till sko­lans sam­ar­be­te med Ge­ne­ra­tion Pep, en or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar för ökad fy­sisk ak­ti­vi­tet på lan­dets sko­lor.

– Barn har ett enormt rö­rel­se­be­hov och sac­kar ihop om de in­te får rö­ra på sig. Den som rör sig blir även bätt­re på att ta emot in­for­ma­tion, sä­ger han när vi ses i om­kläd­nings­rum­met.

Be­hö­ver va­ra lust­fyllt

Ef­ter att ha im­ple­men­te­rat en del av Ge­ne­ra­tion Peps idéer i klass­rum­men föd­des även tan­kar­na på ett ishoc­key­fri­tids. Ini­ti­a­ti­vet är ett sam­ar­be­te med id­rotts­för­e­ning­en Brin­kens IF och en­ligt Lars Björk ha­de även rek­tor Maria Rad­ways en­ga­ge­mang en stor be­ty­del­se. Den sto­ra ut­ma­ning­en vad gäl­ler all fy­sisk ak­ti­vi­tet är att få med de ele­ver som van­ligt­vis in­te hål­ler på med id­rott.

– För att fånga bar­nens in­tres­se be­hö­ver det va­ra lust­fyllt. Det är ett stort jobb som krä­ver myc­ket, men jag brin­ner verk­li­gen för det här. Vå­ra barn rör sig för li­te och det är in­te deras fel, ut­an det är ett lev­nads­sätt som vi ska­pat åt dem, sä­ger han.

”Ett häst­jobb”

Rent lo­gis­tiskt är skrid­skor in­te den enk­las­te vägen att väl­ja. Att snö­ra 35 par skrid­skor tar sin tid och dess­utom ska ele­ver­na ta sig hit från sko­lan.

– Visst, det är ett häst­jobb, medger Lars men tilläg­ger snabbt att det in­går i hans upp­drag som id­rotts­lä­ra­re.

– Det är mitt jobb att gö­ra sa­ker som bar­nen tyc­ker är ro­ligt. Då mär­ker de in­te ens att de trä­nar, sä­ger han.

Vå­ra barn rör sig för li­te och det är in­te deras fel, ut­an det är ett lev­nads­sätt som vi ska­pat åt dem.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PEP­PA­DE. Pixi Al­ler Ru­tensköld, Ge­org Be­vin, Ali­cia Olofs­son, Wil­li­am Hed­berg Fal­lan­der, Hjal­mar War­din Paul­sen och Agnes Grahn är på ishoc­key­fri­tids var­je tors­dag.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HOCKEYPEPP. ”Ishockey är bra för al­la”, sä­ger Filip­pa Me­e­rits och Alice Ugan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.