Lil­je­val­chs ut­bygg­nad för­se­nas

FLE­RA OVÄN­TA­DE PRO­BLEM – men mu­sei­che­fen be­hål­ler lug­net

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Det var för­ra som­ma­ren som man bör­ja­de med ut­bygg­na­den av Lil­je­val­chs, en 2 400 kvadrat­me­ter ny bygg­nad som kal­las Lil­je­val­chs +. Tan­ken var att den skul­le kun­na öpp­na för be­sö­ka­re vå­ren 2020 men grund­lägg­nings­ar­be­tet har stött på mot­stånd.

”Grund­lägg­nings­ar­be­tet för den nya till­bygg­na­den Plus har vi­sat sig va­ra be­tyd­ligt mer om­fat­tan­de och kom­plext än vad som ti­di­ga­re va­rit möj­ligt att be­dö­ma. Sa­m­ord­ning med SL kring att flyt­ta på spå­ren som lö­per ut­an­för har även ta­git läng­re tid än pla­ne­rat. Till det­ta kom­mer att forn­läm­ning­ar fun­nits i schakt­mas­sor­na, nå­got som för­längt ar­be­tet yt­ter­li­ga­re”, står det i fas­tig­hets- kon­to­rets lä­ges­rap­port. Dess­utom har man hittat mögel och svamp i re­stau­rang­en Blå por­tens yt­ter­tak.

I lä­ges­rap­por­ten kan man ock­så lä­sa att pro­jek­tet kom­mer att bli dy­ra­re än det var tänkt till följd av ” hu­sets kom­plex­i­tet och den för­läng­da pro­jek­te­ring­en”.

– I min värld går ar­be­tet all­de­les ut­märkt. När man gör ett konst­verk för konst och dess­utom hittat mögel och skepps­vrak är det klart att det kos­tar peng­ar, sä­ger Mår­ten Cas­ten­fors, chef för Lil­je­val­chs.

Ex­akt hur dyrt det blir är in­te klart. Prislap­pen för ny­byg­get och re­no­ve­ring­en av be­fint­li­ga lo­ka­ler har ti­di­ga­re sti­git och be­räk­na­des lan­da på 405 mil­jo­ner kro­nor, 139 mil­jo­ner mer än det var tänkt från förs­ta bör­jan.

Nu är pla­nen att ut­bygg­na­den ska va­ra klar i april 2021, men risken är stor för yt­ter­li­ga­re för­se­ning­ar. När man star­ta­de med ut­bygg­na­den sa Cas­ten­fors att det­ta ”blir ett fan­tas­tiskt pro­jekt om gud är god”.

– Gud var in­te så god. Men när det här blir klart kom­mer det att bli otro­ligt vac­kert. Om fem­ton år kom­mer ing­en att bry sig om hur dyrt det blev el­ler hur lång tid det tog, sä­ger Mår­ten Cas­ten­fors.

Blå por­tens re­no­ve­ring drar ock­så ut på ti­den. Vå­ren 2019 be­räk­nar man att in­flytt­ning kan ske där.

Ut­bygg­na­den av Lil­je­val­chs konst­hall för­se­nas minst ett år och vän­tas bli dy­ra­re än det var tänkt från bör­jan. Men mu­sei­che­fen Mår­ten Cas­ten­fors tar det he­la med ro. – I min värld går ar­be­tet all­de­les ut­märkt, sä­ger han.

Om fem­ton år kom­mer ing­en att bry sig om hur dyrt det blev el­ler hur lång tid det tog.

FOTO: YLVA BERGMAN

DRÖJER. Ut­bygg­na­den av Lil­je­val­chs drar ut på ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.