Här väx­er nya stads­de­len fram

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Minst 12 000 nya bo­stä­der och 35 000 nya ar­bets­plat­ser ska rym­mas i Nor­ra Djur­gårds­sta­den när allt är klart från Hjort­ha­gen till Loud­den. Nu har sta­den ta­git nya flyg­bil­der för att vi­sa hur långt pro­jek­tet, som ska va­ra klart 2030, har kom­mit. Vid Hjort­ha­gen syns till ex­em­pel ar­be­tet i gas­verks­om­rå­det tyd­ligt och det går ock­så att se att bo­stads­byg­gan­det snart är fram­me vid Lil­la Vär­tan.

Nor­ra Djur­gårds­sta­den är ett av Eu­ro­pas mest om­fat­tan­de stads­ut­veck­lings­om­rå­den och ett av sta­dens ut­pe­ka­de håll­bar­hets­pro­fil­om­rå­den.

VISS­TE DU ATT… Hi­sto­ris­ka mu­se­et er­bju­der gra­tis språkcafé? Var­je ons­dag kloc­kan 18–20 är du som vill lä­ra dig svens­ka och för­bätt­ra di­na språk­kun­ska­per väl­kom­men till Café Ro­sen­går­den.

FOTO: LENNART JO­HANS­SON

FLYGBILD. På fo­tot syns ett av Eu­ro­pas mest om­fat­tan­de stads­ut­veck­lings­om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.