Vär­tans IK kli­ver upp till tre­an: ’’Skön stäm­ning’’

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Pa­trik Wirén

Ef­ter 4-0-se­gern mot Rinkeby Uni­ted FC är det klart. Näs­ta sä­song spe­lar fot­bollsla­get Vär­tans IK:s her­rar i di­vi­sion 3.

Fredag för­ra vec­kan tog Vär­tans IK emot Rinkeby Uni­ted FC hem­ma på Hjort­ha­gens IP. Mat­chen slu­ta­de 4- 0 till hem­ma­la­get och mål­gö­ra­re var Carl Björk (två mål), Da­vid Gustafsson och Joakim Al­riks­son. I och med se­gern säk­ra­des guld­plat­sen i di­vi­sion 4 Stock­holm mel­lers­ta, vil­ket in­ne­bär att la­get un­der näs­ta sä­song tar ett ef­ter­läng­tat kliv upp i di­vi­sion 3.

– Det känns jät­te­kul. Vi ha­de som mål­sätt­ning att va­ra bätt­re än för­ra året, då vi kom tvåa, och det lyc­ka­des vi med, sä­ger sport­che­fen Pa­trik Löf­gren.

Vad är då an­led­ning­en till att la­get, ef­ter sju år i di­vi­sion 4, lyc­kas klätt­ra? Löf­gren tror att det finns fle­ra or­sa­ker till fram­gång­en.

– Vi har fan­tas­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar och trä­nings­möj­lig­he­ter på Hjort­ha­gen och en bra ma­te­ri­a­la­re. Trä­nar­na Hu­go Berg­gren och Mag­nus Bäckström har ock­så lyc­kats vär­va bra spe­la­re som kom­mit in i gäng­et. Det är en skön stäm­ning i la­get, kon­sta­te­rar han.

He­la 14 spe­la­re var nya se­dan för­ra sä­song­en, vil­ket up­pen­bar­li­gen på­ver­kat la­get po­si­tivt. Nu åter­står att se om de un­der näs­ta sä­song kla­rar att även upp­nå näs­ta mål – att hål­la sig kvar i di­vi­sion 3.

Skul­le ni rentav kun­na klätt­ra till di­vi­sion 2?

– Ja, stan­nar al­la kil­lar kvar och spe­lar som de gjort nu finns för­ut­sätt­ning­ar­na. Se­dan är det frå­gan om de vill gå upp så högt, det in­ne­bär ju bland an­nat att de mås­te bör­ja trä­na mer. Men har vi kul till­sam­mans kanske det lö­ser sig, sä­ger Pa­trik Löf­gren.

GULDFEST. Spe­lar­na jub­lar ef­ter vins­ten mot Rinkeby Uni­ted FC på Hjort­ha­gens IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.