Po­lis­var­ning för stöld­ligor

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Polisen upp­ma­nar till för­sik­tig­het över he­la lan­det se­dan de har fått ” tyd­li­ga in­di­ka­tio­ner” på att per­so­ner med kopp­ling till ut­länds­ka stöld­ligor ta­git sig in i Sve­ri­ge. Ligor­na be­går främst in­brott el­ler stjäl for­don el­ler for­dons­de­lar.

– Det finns or­ga­ni­se­ra­de stöld­ligor ba­se­ra­de i Li­tau­en, nu vet vi att det kom­mit yt- ter­li­ga­re per­so­ner kopp­la­de till dem, till Sve­ri­ge.

För att fö­re­byg­ga att bli ut­satt för brott tip­sar polisen om att par­ke­ra bi­lar i ga­rage och va­ra upp­märk­sam­ma på okän­da per­so­ner som rör sig i bo­stads­om­rå­den. Det är van­ligt att ligor­na göm­mer stöld­gods i skogs­om­rå­den och hit­tar man stöld­gods ska man ringa polisen.

Har du en frå­ga till din lo­kal­po­lis? Mej­la oss på on@di­rekt­press.se så stäl­ler vi den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.