Nu lan­se­rar vi vårt nya pro­jekt #Ett­Stock­holm

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Re­dak­tio­nen

Di­rekt­Press lan­se­rar nu sats­ning­en ”Ini­ti­a­tiv för Ett sam­man­hål­let Stock­holm” (#Ett­Stock­holm). Pet­ter Beck­man kom­mer le­da pro­jek­tet som ska för­sö­ka mins­ka po­la­ri­se­ring­en och mot­ver­ka seg­re­ga­tio­nen i Storstockholm.

Di­rekt­Press ser be­ho­vet av en bred sats­ning för att till­sam­mans med ex­ter­na part­ners för­sö­ka mins­ka po­la­ri­se­ring­en och mot­ver­ka seg­re­ga­tio­nen in­om Storstockholm och har där­för en­ga­ge­rat Pet­ter Beck­man som pro­jekt­le­da­re för sats­ning­en ”Ini­ti­a­tiv för Ett sam­man­hål­let Stock­holm” (#Ett­Stock­holm).

– Det är li­te av en dröm att nu kun­na job­ba med ett pro­jekt som kan kom­ma att bli en vik­tig ka­ta­ly­sa­tor och ta fram nya kom­mu­ni­ka­tions­grepp som syf­tar till att gö­ra Stock­holm till en tryg­ga­re, öpp­na­re och mer at­trak­tiv stad för al­la, att få stan att fun­ge­ra än­nu li­te bätt­re, sä­ger Pet­ter Beck­man.

Ro­land Tip­ner, VD för Di­rekt­Press, och Pa­trik Vin­cent, vice VD för Di­rekt­Press, är nöj­da med att nu kun­na lan­se­ra sats­ning­en.

– Jag är över­ty­gad om att pro­jek­tet ock­så kan spe­la en vik­tig roll för Di­rekt­Press am­bi­tio­ner att bi­dra till ett för­bätt­rat sam­hälls­kli­mat i stor-Stock­holm, sä­ger Ro­land Tip­ner.

– Pet­ter har stor er­fa­ren­het av re­dak­tio­nel­la pro­jekt. Han har dess­utom ett brin­nan­de in­tres­se och stor pas­sion för lo­kal­jour­na­li­sti­kens be­ty­dan­de roll och sto­ra möj­lig­he­ter i det lo­ka­la sam­häl­let, sä­ger Pa­trik Vin­cent vice VD för Di­rekt­Press.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.