Ny krog sat­sar på au­ten­tisk ta­pas

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Elin Jons­son

Här är Va­sas­tans nya kvar­terskrog med mat från nor­ra Spa­ni­en. Sa­ra Sjöström har till­sam­mans med sin fäst­man Ve­nan­cio ”Ki­ko” Fran­ci­sco öppnat La Ton­te­ria på Råd­mans­ga­tan i Va­sas­tan. La Ton­te­ria ser­ve­rar ta­pas och mat med in­spi­ra­tion från fle­ra om­rå­den i nor­ra Spa­ni­en.

Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re Tut­to Bel­lo vid Teg­nérlun­den och stam­mi­sar­na där öns- ka­de fler rät­ter med skal­djur och kött. Nå­got som det in­te fanns ut­rym­me för på re­stau­rang­en i Teg­nérlun­den.

– Vi har le­tat lo­kal i ett år och nu blev den här i Va­sas­tan le­dig och vi slog till di­rekt. Och till rå­ga på allt är det ett sten­kast från där vi bor. Nå­got som un­der­lät­tar ef­tersom att jag just nu är mam­ma­le­dig, sä­ger Sa­ra Sjöström.

La Ton­te­ria har nu va­rit öp­pet någ­ra vec­kor och re­spon­sen har en­ligt Sa­ra va­rit jät­te­bra.

– Tan­ken var ju att er­bju­da Va­sas­tan en kvar­terskrog dit man kan gå för bå­de en enkla­re ta­pasmid­dag un­der en var­dag el­ler en lång­sitt­ning på hel­gen. Ett stäl­le dit män­ni­skor i om­rå­det kan gå och äta au­ten­tisk spansk mat på ett my­sigt stäl­le, sä­ger Sa­ra Sjöström.

På La Ton­te­ria er­bjuds gam­bas a la ayo, ox­fi­le med ank­le­ver, hjärt­muss­lor med sal­sa espi­na­ler och fle­ra ve­ge­ta­ris­ka och ve­gans­ka al­ter­na­tiv.

– Koc­kar­na he­ter Ki­ko och Ti­to och är bå­da från Spa­ni­en. Och feed­bac­ken från bå­de stam­mi­sar, span­jo­rer och nya gäs­ter har va­rit su­per­b­ra, sä­ger Sa­ra Sjöström.

FOTO: SA­RA SJÖSTRÖM

LA­GAR SPANSKT. Ti­to och Ki­ko är bå­da koc­kar på La Ton­te­ria. Ki­ko och Sa­ra äger re­stau­rang­en till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.