De brin­ner för kamp­sport

Bra­si­li­ansk jiu-jitsu, det är vad syst­rar­na Yous­sef sat­sar allt på. Och det ger re­sul­tat – sär­skilt när de stöt­tar varand­ra.

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Det är kul att al­li­ho­pa trä­nar, man pep­par varand­ra och får stöd.

I en käl­lar­lo­kal på Ös­ter­malm hu­se­rar Let’s Roll BJJ, en för­e­ning där barn och ung­do­mar trä­nar kamp­spor­ten bra­si­li­ansk jiu-jitsu.

– Det är kul att al­la har sam­ma in­tres­se som en själv här, så är det ju in­te i sko­lan. Det är en an­norlun­da sport, sä­ger 13-åri­ga Ange­li­na Yous­sef från Ja­kobs­berg.

Hon och syst­rar­na Emi­lia, 11, och Iza­bel­le, 7, trä­nar här fle­ra gång­er i vec­kan. Ny­li­gen kam­ma­de al­la hem me­dal­jer i ju­ni­or-EM i BJJ som gick av sta­peln i Eng­land.

Vägen till spor­ten gick ge­nom­tje­jer­nas kamp­sports in­tres­se­ra­de pap­pa, och för fy­ra år se­dan bör­ja­de de två älds­ta syst­rar­na trä­na.

– Se­dan dess har ba­ra en stör­re och stör­re glöd för spor­ten brun­nit. Det här är en stor pas­sion för oss, sä­ger Ange­li­na.

Iza­bel­le bör­ja­de ef­ter de and­ra, men var å and­ra si­dan ba­ra fy­ra år när hon väl drog igång.

– Jag blev su­gen när jag såg mi­na syst­rar kö­ra. Det är kul att al­li­ho­pa trä­nar, man pep­par varand­ra och får stöd, sä­ger Iza­bel­le.

”Kan för­sva­ra mig”

Trä­ning­en har lett till att tje­jer­na kän­ner sig tryg­ga­re.

– Jag kän­ner mig mer sä­ker nu. Man kan för­sva­ra sig om nå­got skul­le hän­da el­ler om det blir brå­kigt, sä­ger Emi­lia.

Un­der trä­ning­ar­na lär de sig att vi­sa re­spekt och va­ra schyss­ta mot varand­ra – och att spor­ten hand­lar om själv­för­svar, in­te att ska­da nå­gon.

Syst­rar­nas trä­ning i BJJ har ta­git dem till plat­ser som Sing­a­po­re och Du­bai.

– Det är hår­da­re men ro­li­ga­re att trä­na ut­om­lands. Man lär sig mer, och det är jät­te­kul att träf­fa nya män­ni­skor, sä­ger Ange­li­na.

– Eng­els­kan kan va­ra krång­lig! Brit­tisk eng­els­ka, ki­ne­sisk eng­els­ka... man fat­tar ingen­ting, sä­ger Iza­bel­le och skrat­tar.

Al­la har haft sto­ra fram­gång­ar i täv­ling­ar, men ibland är det kne­pigt ock­så.

– Det är svårt med al­la steg och all tek­nik! Det är in­te all­tid man kom­mer ihåg allt, man får ta det ett steg i ta­get, sä­ger Emi­lia.

Pall­plat­ser i Eng­land

Ju­ni­or-EM i Eng­land ny­li­gen var tje­jer­nas förs­ta täv­ling ut­om­lands, och al­la kam­ma­de hem pall­plat­ser.

– Det var jät­tener­vöst att täv­la där, det var näs­tan som lock i öro­nen av allt ljud run­tom. Det pir­ra­de i he­la ma­gen, sä­ger Iza­bel­le och flax­ar med ar­mar­na för att il­lu­stre­ra ner­vo­si­te­ten. Ange­li­na in­stäm­mer: – Ja, men ner­ver­na är bra, de gör att man tag­gar till in­för match!

Må­let fram­ö­ver? Att sat­sa så stort de ba­ra kan. Täv­ling­ar i USA står näst på tur.

– Jag vill vin­na al­la täv­ling­ar, fle­ra gång­er om, sä­ger Iza­bel­le.

Emi­lia näm­ner VM-vinst som det främs­ta må­let, me­dan sto­ra­sys­ter Ange­li­na vill öpp­na en egen trä­nings­klubb för tje­jer i fram­ti­den.

– Tje­jer kan ut­sät­tas för hems­ka sa­ker i dag, och jag vill lä­ra ut hur man kan för­sva­ra sig, sä­ger Ange­li­na.

Att ha varand­ra ger myc­ket i bå­de trä­ning­en och i täv­ling­ar, me­nar syst­rar­na. Hem­ma i Ja­kobs­berg har de ett gym där de trä­nar till­sam­mans och tes­tar oli­ka tek­ni­ker.

Och när al­la var ner­vö­sa in­för täv­ling­ar­na i Eng­land bac­ka­de de varand­ra.

– Om ens syst­rar sä­ger att det kom­mer gå bra i en täv­ling, då går det bra, sä­ger Ange­li­na.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SAT­SAR. Syst­rar­na till­bring­ar många tim­mar i vec­kan i trä­nings­lo­ka­len, och trä­nar ock­så hem­ma till­sam­mans.

SYSTERSKAP. Syst­rar­na Emi­lia, Iza­bel­le och Ange­li­na pep­par varand­ra in­för täv­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.