Or­var vill sam­la stans al­la nör­dar

80-talsnostal­gi­ker får ett nytt mec­ka på Horns­ga­tan. Sö­der­malms­bon och för­fat­ta­ren Or­var Säfström öpp­nar för­lag och sam­lar nör­dar­na.

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Text: Li­sa Halldén

Nör­den har gått från att ses som tom­ten med glas­ö­gon till mil­jo­nä­ren som äger spel­bo­la­gen.

Vi fick nyck­lar­na för någ­ra da­gar sen. Så små­ning­om tän­ker vi att vi kan ha showroom, spel­kväl­lar och oli­ka ty­per av eve­ne­mang i det här rum­met, sä­ger Or­var Säfström, och slår ut med han­den över den än­nu tom­ma lo­ka­len.

Här på Horns­ga­tan vid Zin­kens­damm ska det ny­star­ta­de för­la­get Fand­ra­ke, med Or­var Säfström och Jim­my Wilhelmsson, hu­se­ra till­sam­mans med spel­för­la­get Fria Li­gan.

– Vi är go­da vän­ner och gör myc­ket sa­ker till­sam­mans, så när lo­ka­len dök upp kän­des det na­tur­ligt att de­la på den. Dels för att vi har en lik­nan­de publik och för att vi gil­lar att hänga. Nör­dar­na tar över Zin­ken, sä­ger Or­var Säfström.

Det nör­di­ga är den rö­da trå­den. Böc­ker­na som Fand­ra­ke ger ut är sto­ra och tunga soff­bords­böc­ker, som grä­ver ner sig djupt i väl­digt sma­la sa­ker. Vad sägs om en 2,5 ki­lo tung bok om re­kla­men som fanns på bak­si­dan av se­ri­e­tid­ning­ar på 80-ta­let? Kanske in­te en bok för den sto­ra mas­san, men de som vet de vet, me­nar Or­var Säfström.

– Vå­ra lä­sa­re vill ha det spe­ci­el­la, ni­scha­de och uni­ka. Det går in­te att grä­va ner sig för myc­ket. Det är en bok du är stolt över att ha hem­ma och som in­te fun­kar som ljud­bok. Det här är bok­bran­schens LP-ski­va, en iden­ti­tets­mar­kör.

Or­var Säfström ser med varm blick på nör­de­ri, där folk med ett ni­schat in­tres­se snö­ar in sig to­talt.

– Nör­den har gått från att ses som tom­ten med glas­ö­gon till mil­jo­nä­ren som äger spel­bo­la­gen. Det är en­ga­ge­ra­de per­so­ner. Vi kanske in­te gil­lar sam­ma sa­ker men vi gil­lar det på sam­ma sätt, och det ska­par en ge­men­skap.

Nör­de­ri­et är på Fand­ra­ke lyck­ligt gift med 80-talsnostal­gin. Det mesta i för­la­get är en kär­leks­full till­ba­kablick på en pe­ri­od som för Or­var Säfström är gyl­le­ne. Här finns min­nen från lek­sa­ker, spel, se­ri­e­tid­ning­ar, fil­mer och mu­sik.

– 80-ta­let var värl­dens bäs­ta år­tion­de. Det var ett år­tion­de som ald­rig bad om ur­säkt. Det var al­la fär­ger och al­la typ­snitt, allt på en gång. Det var en ex­plo­sion i ung kul­tur, sä­ger han.

Men hur är det med 80-ta­lets mör­ka­re si­dor – går det att tit­ta kär­leks­fullt på en epok där så få ha­de till­trä­de till pop­kul­tu­ren? Är nostal­ginör­den egent­li­gen in­te rätt macho?

– Den har va­rit väl­digt pojk­do­mi­ne­rad. Tit­tar man på hemda­tor­värl­den 1982 så är det näs­tan ba­ra kil­lar och det kan vi se spår av än­da fram till i dag. Jag tror att sam­lan­det och tek­nik­nör­de­ri­et kan va­ra rätt mans­do­mi­ne­rat. I ut­ö­van­det av nörd­kul­tu­ren finns det jät­te­många tje­jer i dag, på spelsce­nen och in­om cosplay och la­jv, sä­ger han.

Det gäl­ler att tit­ta på den no­stal­gis­ka pop­kul­tu­ren med dubb­la blic­kar och ha en fot i da­gens samhälle och en an­nan i den tid som då råd­de.

– Jag tyc­ker det är orätt­vist när man tit­tar på kul­tu­rel­la fe­no­men som är 40 år gam­la och und­rar var­för de in­te är ex­akt så jäm­ställ­da som vi vill att de ska va­ra i dag. Man kan tyc­ka att det in­te var bra, men man mås­te för­stå att det är pro­duk­ter av sin tid. Sen be­hö­ver man in­te upp­re­pa de miss­ta­gen.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

NY­STAR­TA­DE. Bakom för­la­get Fand­ra­ke står Or­var Säfström och Jim­my Wilhelmsson. De hu­se­rar på Horns­ga­tan till­sam­mans med spel­för­la­get Fria Li­gan.

EVENT. Tan­ken är att Fand­ra­ke ska ha showroom, spel­kväl­lar och and­ra ty­per av eve­ne­mang.

ANNORLUNA UT­BUD. Fand­ra­ke rik­tar sig till lä­sa­re med sma­la in­tres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.