Syd­vi­et­na­me­siskt mat­stäl­le öpp­nar i Ci­ty

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

För­ra året slog Eat­nam upp por­tar­na på Oden­plan. Nu yng­lar det syd­vi­et­na­me­sis­ka stäl­let av sig. På me­nyn finns syd­vi­et­na­me­sisk mat och det ser­ve­ras myc­ket hus­mans­kost. Kon­cep­tet på nya stäl­let på Bir­ger Jarls­ga­tan 36 blir i prin­cip sam­ma som på Oden­plan.

– Vi har fått myc­ket fin re­spons av nöj­da gäs­ter. Vi viss­te in­te hur det skul­le gå men vi trod­de verk­li­gen på idén med att stre­et­food mö­ter bist­ro. Nytt är att vi sat­sar på AW och drin­kar på Bir­ger Jarls­ga­tan, sä­ger ägaren Ce­ci­lia Ly.

Den nya re­stau­rang­en som flyt­tar in i Vur­mas gam­la lo­ka­ler är 300 kvadrat­me­ter stor i två vå­ning­ar plus en ute­ser­ve­ring i vår. I mit­ten av december hop­pas Ce­ci­lia Ly kun­na öpp­na.

FO­TO: ELNAZ BAGHLANIAN

NYÖPPNAT. Ce­ci­lia Ly er­bju­der syd­vi­et­na­me­sisk hus­mans­kost på Bir­ger Jarls­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.