Kon­tant­stopp på än­nu ett bank­kon­tor på Östermalm

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Patrik Wirén 073-600 69 26 patrik.wi­ren@di­rekt­press.se

Allt fler bank­kon­tor sä­ger nej till mynt och sed­lar. Från den 15 november är det ba­ra ett av Han­dels­ban­kens nio kon­tor på Östermalm som han­te­rar kon­tan­ter.

Den här gång­en är det Han­dels­ban­kens kon­tor på Er­ik Dahl­bergs­ga­tan som väl­jer att upp­hö­ra med kon­tan­ter. Kon­tors­chef Lars Ebers­son hän­vi­sar istäl­let kun­der­na till kon­to­ret på St­or­ga­tan 1 el­ler till in­sätt­nings- och ut­tags­au­to­ma­ter­na i Fäl­tö­versten.

– Vi har ock­så en ban­ko­mat på vårt kon­tor och hjäl­per gär­na de kun­der som öns­kar det, sä­ger han och tilläg­ger att re­ak­tio­ner­na hos kun­der­na ”i det sto­ra he­la va­rit po­si­ti­va”.

– En och an­nan har re­a­ge­rat men de all­ra fles­ta tyc­ker det är bra, spe­ci­ellt med de ge­ne­rö­sa öp­pet­ti­der­na som vi har på St­or­ga­tan. Det här är ing­en för­änd­ring som skett över en natt ut­an vi har in­for­me­rat kun­der­na un­der ett par må­na­der, sä­ger han.

Men al­la är in­te li­ka nöj- da. En 77-årig kvin­na som bor i kvar­te­ret och vill va­ra ano­nym sä­ger att be­slu­tet på­ver­kar de äld­re i om­rå­det väl­digt ne­ga­tivt.

– Det känns in­te tryggt att gö­ra in­sätt­ning­ar helt öp­pet in­ne på Fäl­tö­versten. Jag tän­ker ock­så på al­la fat­tig­pen­sio­nä­rer som ska fi­nan­si­e­ra en buss­re­sa till St­or­ga­tan.

– Nej, jag får väl ploc­ka ut peng­ar och ha i madras­sen istäl­let, sä­ger hon upp­gi­vet.

KONTANTFRITT. Från den 15 november blir Han­dels­ban­ken Tes­sin­par­ken ett kontantfritt kon­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.