Gustav Adolfs för­sko­la kan få mil­jöpris

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Gustav Adolfs för­sko­la på Ös­ter­malm är no­mi­ne­rad till Årets Grön flagg-för­sko­la. Pri­set de­las ut av Håll Sve­ri­ge Rent och vin­nar­na till­kän­na­ges i sam­band med Grön Flagg-da­gen den 12 no­vem­ber. Gustav Adolfs för­sko­la no­mi­ne­ras ”för ett stort en­ga­ge­mang för na­tur­vårds­frå­gor där bar­nen har vi­sat hän­syn och för­stå­el­se för djur och na­tur.”

– Al­la barn och unga ska få möj­lig­het att ar­be­ta för en håll­bar ut­veck­ling. Vi vill lyf­ta fram de sko­lor och för­sko­lor som ar­be­tar med det­ta och som sam­ti­digt ger bar­nen framtidstro och hand­lings­kraft, sä­ger Jo­han­na Ragnartz, vd på Håll Sve­ri­ge Rent, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.