So­fie från Gär­det le­tar ef­ter kär­le­ken i Bon­de sö­ker fru

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Mim­mi Ep­ste­in

28-åri­ga So­fie Öh­man från Ös­ter­malm såg bon­den Per i ett klipp på Fa­ce­book och sök­te in till dej­ting-pro­gram­met Bon­de sö­ker fru. ”Jag kun­de in­te lå­ta bli”, sä­ger hon.

Det var i vå­ras som So­fie Öh­man från Gär­det såg ett klipp på Fa­ce­book där bon­den Per från Vim­mer­by hug­ger ved och sko­jar.

– Jag bör­ja­de as­gar­va, min syr­ra hör­de mig från kö­ket och und­ra­de vad jag kol­la­de på. Jag tyck­te att han var så ro­lig. Och sen sa hon ”han är ju pre­cis rätt för dig”, sä­ger So­fie Öh­man.

Först tänk­te hon att Bon­de sö­ker fru in­te var hen­nes grej och att hon in­te vil­le dej­ta i tv.

– Så jag sköt upp det, men till slut kun­de jag in­te lå­ta bli att skri­va ett brev, sä­ger So­fie Öh­man som blev choc­kad när Per ring­de upp och bjöd in hen­ne till Sund­by­holms slott där pro­gram­met skul­le spe­las in.

Först stod speed­dej­ting på pro­gram­met och se­dan grupp­dejt. Ef­ter det blev hon en av fy­ra tje­jer som fick kom­ma till Pers gård.

– Jag var ner­vös, det var spe­ci­ellt att för­sö­ka lä­ra kän- na en per­son på fem mi­nu­ter men vi klic­ka­de väl­digt snabbt.

So­fie Öh­man be­rät­tar att hon fått fle­ra nya vän­ner.

– Jag har ock­så lärt mig mer om mig själv ge­nom att vå­ga gå ut­an­för det som känns tryggt. Att va­ra öp­pen för nya möj­lig­he­ter.

Stads­li­vet är hon be­redd att by­ta bort.

– Jag trivs bra här och det är mitt hem men Stock­holm kan man all­tid kom­ma till­ba­ka till. Naturen loc­kar och jag vill gär­na bo i hus och ha en träd­gård att på­ta i, sä­ger So­fie Öh­man.

FO­TO: PRIVAT

VILL HIT­TA KÄR­LE­KEN. So­fie Öh­man från Ös­ter­malm är med i Bon­de sö­ker fru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.