Sta­den ska hit­ta kö­pa­re till mark­bit i ci­ty – via täv­ling

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Mi­chael Toll

Vi vill få liv på plat­sen, det är gans­ka dött där idag.

Stock­holms stad ska an­ord­na en täv­ling för att säl­ja en ex­klu­siv bit mark pre­cis vid Cen­tra­len.

”Det är svårt att hit­ta en mer cen­tral plats i Stock­holm”. Så skri­ver Stock­holm stad när de be­skri­ver den marky­ta bred­vid Stock­holm Wa­ter­front som in­om kort kom­mer läg­gas ut till för­sälj­ning.

– Det är myc­ket ovan­ligt att sta­den säl­jer mark i så­da­na här goda lä­gen, sä­ger Victo­ria Grön­ros, pro­jek­t­an­sva­rig på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

För­sälj­ning­en kom­mer att ske ge­nom en mar­kan­vis­nings­täv­ling, som sta­den pla­ne­rar gå ut med ef­ter års­skif­tet. Vi­sio­nen är en bland­ning av bo­stä­der, kul­tur, han­del och an­nan ser­vice på plat­sen, som idag mest är en tra­fik­plats med oli­ka till­farts­ram­per.

– Från sta­dens si­da kom­mer en stor va­ri­a­tion i in­ne­hål­let att ef­ter­strä­vas. Vi vill få liv på plat­sen, det är gan- ska dött där idag. Det vik­ti­ga är att prislap­pen är rätt, samt själ­va in­ne­hål­let, sä­ger Victo­ria Grön­ros.

I dags­lä­get har en­dast vo­lymstu­di­er ge­nom­förts och det går det in­te att sä­ga nå­got om hur själ­va ge­stalt­ning­en ska se ut, för­u­tom att man gär­na ser en ned­trapp­ning av bygg­na­den ner mot vatt­net och Kungs­hol­men.

Mar­ken där Wa­ter­front står är den se­nas­te marky­ta som sta­den sålt i ci­ty.

– Sta­den har in­te många tom­ter kvar att säl­ja i cen­tra­la ci­ty­om­rå­det, sä­ger Victo­ria Grön­ros.

KÖPLÄGE? Sta­den pla­ne­rar att säl­ja den här marky­tan. På plat­sen vill man se bo­stä­der, kon­tor, ho­tell el­ler bu­ti­ker. Må­let att att gö­ra plat­sen mer le­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.