Döp om Nor­ra Djur­gårds­sta­den till Vär­tas­ta­den

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Andre­as Ul­vebring

Nor­ra Djur­gårds­sta­den tyc­ker jag lå­ter väl­digt långt och in­veck­lat och kan ska­pa förvirring hos vis­sa per­so­ner. Ett enkla­re namn bor­de fö­reslås.

Ha­gas­ta­den var ett lyc­kat namn för Nor­ra sta­tions­om­rå­dets överdäckning, då den namn­gavs ef­ter när­be­läg­na Ha­ga­par­ken.

Så var­för in­te namn­ge Nor­ra Djur­gårds­sta­den ef­ter nå­got i när­he­ten, till ex­em­pel Lil­la vär­tan – låt Nor­ra Djur­gårds­sta­den he­ta Vär­tas­ta­den istäl­let. Det skul­le gö­ra det myc­ket enkla­re för stock­hol­ma­re att as­so­ci­e­ra med stads­de­len och ve­ta un­ge­fär vart den lig­ger nå­gon­stans när man ska åka dit.

Vär­tas­ta­den blir ock­så snyg­ga­re i mark­nads­fö­rings­sam­man­hang. Det är mitt för­slag till ett bra stads­dels­namn!

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ENKLA­RE OCH SNYG­GA­RE. Nor­ra Djur­gårds­sta­den är ett för långt och krång­ligt namn tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.