KLÄDBUTIKEN DÄR KVIN­NOR KAN KÄN­NA SIG SOM HEM­MA

Ma­de­le­i­ne Elfstrand har dri­vit Mad Elf Art i 14 år. Vi häl­sa­de på.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

– Väl­kom­na!

Ma­de­le­i­ne Elfstrand mö­ter oss i dör­ren till sin käl­lar­lo­kal på Si­byl­le­ga­tan. Det lil­la ut­rym­met är till bred­den fyllt med klä­der – fram­för allt blu­sar och klän­ning­ar – och längs väg­gar­na syns hyl­lor med allt från böc­ker och små in­ra­ma­de por­trätt till par­fym och cham­pagne­flas­kor. Från hög­ta­lar­na hörs den tur­kis­ke sång­a­ren Meh­met Er­dem som med mörk röst sjung­er om kvin­nor­na i hans liv. Ma­de­le­i­ne ber om ur­säkt för vo­ly­men.

– Men vil­ken röst han har, sä­ger hon och sän­ker vo­ly­men sam­ti­digt som hon till­läg­ger att mu­si­ken är en stor del av hen­nes liv.

– Den är när­va­ran­de he­la ti­den och jag re­fe­re­rar of­ta till mu­sik i mitt tän­kan­de. Vad gäl­ler klä­der­na jag säl­jer vet jag vad jag gil­lar och vill att kun­der­na ska kän­na igen mitt ut­tryck. Det är li­te som ett sound som lyss­na­ren kän­ner igen och kan hö­ra att det är sam­ma upp­hovs­per­son, sä­ger hon.

Ti­di­ga­re ar­be­ta­de hon hel­tid som skå­de­spe­la­re och ha­de bland an­nat en roll i tv­se­ri­en Re­de­ri­et, sam­ti­digt som hon fre­kvent an­li­ta­des för ut­länds­ka re­klam­fil­mer. De luk­ra­ti­va re­klamknäc­ken gav start­ka­pi­ta­let till bu­ti­ken och den 11 no­vem­ber 2004 öpp­na­de hon dör­rar­na till Mad Elf Art.

För­tro­en­de med kun­der­na

I dag har adres­sen bli­vit en oas för fram­för allt kvin­nor, även om ock­så en del män hit­tar hit. Som ex­em­pel näm­ner hon den po­li­ti­ker som två gång­er var­je år bo­kar in en tid för att kö­pa pre­sen­ter till si­na nä­ra och kä­ra. Som man är det dock säk­rast att bo­ka in en tid. På grund av det yt- terst be­grän­sa­de ut­rym­met an­vänds he­la bu­ti­ken som prov­hytt och ibland är det bort­åt tio kvin­nor här sam­ti­digt.

– För­sö­ker en man ta sig in ru­sar jag dit: ”STOPP! Jag har nak­na kvin­nor här.” Kom­mer det hit ett par får man­nen snällt vän­ta utan­för, sä­ger hon.

– Det hand­lar om ett för­tro­en­de mel­lan mig och mi­na kun­der som gör att de vå­gar klä av sig. Jag har fått väl­digt nä­ra vän­ner här ge­nom åren, be­rät­tar hon.

Köp­te sex kilo­me­ter tyg

Ma­de­le­i­ne sä­ger själv att hon är ut­mat­tad ef­ter re­san till In­di­en hon just åter­vänt från. När­ma­re sex kilo­me­ter (!) tyg har in­hand­lats och sys nu upp i fa­bri­ken i In­di­en. Ma­de­le­i­ne är med i he­la pro­ces­sen, från in­köp av ty­ger till mö­tet med kun­den.

Men av nå­gon trött­het märks in­te ett spår. En­tu­si­as­tiskt pra­tar hon om si­na klä­der ”lätt­sköt­ta plagg för även­tyrs­lyst­na kvin­nor”, om ro­sen­bla­den hon var­je mor­gon strör ut över mar­ken utan­för bu­ti­ken ”det bör­ja­de ef­ter tsu­na­min 2004 då fle­ra av mi­na kun­der gick bort. Jag vil­le ha någon­ting vac­kert i allt det mör­ka”. Och om fes­ter­na hon ar­ran­ge­rat utan­för bu­ti­ken med allt från rock­kon­ser­ter till en kör med 25 per­so­ner som sjöng di­scolå­tar ”de fles­ta gran­nar­na tyc­ker det är jät­te­kul”.

– Jag är så tack­sam över de här 14 åren. Det har va­rit helt fan­tas­tiskt, sä­ger hon. Blir det li­ka många år till?

– Nja, det vet jag in­te. Jag gil­lar ju att star­ta sa­ker och skul­le gär­na öpp­na ett ho­tell i ett var­ma­re land. Men jag ska nog bli kvar till bu­ti­kens 20-års­ju­bi­le­um i al­la fall, sä­ger Ma­de­le­i­ne Elfstrand. Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

För­sö­ker en man ta sig in ru­sar jag dit: ’STOPP! Jag har nak­na kvin­nor här.’

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

LÅNGLIVAD. På sön­dag är det 14 år se­dan Ma­de­le­i­ne Elfstrand öpp­na­de dör­rar­na till Mad Elf Art.

CHAM­PAGNE. Ett min­ne från bu­ti­kens 10-års­ju­bi­le­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.