Be­sätt­ning­en

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Challenger-tragedin -

Dick Sco­bee

Den 46 år gam­le Fran­cis Ri­chard ”Dick” Sco­bee var befälhavare om­bord på Chal­leng­er. Han föd­des den 19 maj 1939 i Washing­ton, gick med i luft­vär­net 1957 och blev ast­ro­naut år 1978.

Mi­chael Smith

Pi­lo­ten Mi­chael J Smith var 40 år gam­mal när han dog. Han föd­des i Beau­fort, North Ca­ro­li­na den 30 april 1945. Han tjänst­gjor­de i Vi­et­nam med ma­rinkå­ren och bör­ja­de på NA­SA i maj 1980.

El­li­son Oni­zu­ka

Ast­ro­nau­ten El­li­son Sho­ji Oni­zu­ka den förs­ta asi­at-ame­ri­ka­nen i rym­den. Han föd­des den 24 ju­ni i Ke­ala­ke­kua, Ha­waii, och ha­de ti­di­ga­re tjänst­gjort i det ame­ri­kans­ka luft­vär­net. Han var 39 år gam­mal när han dog.

Ju­dith Resnik

Den 36-åri­ga ast­ro­nau­ten var den and­ra ame­ri­kans­ka kvin­nan i rym­den ef­ter Sal­ly Ri­de. Hon föd­des i Akron, Ohio, den 5 april 1949. Hon ar­be­ta­de som bio­in­gen­jör och syste­min­gen­jör in­nan hon bör­ja­de på NA­SA år 1978.

Ronald Mcnair

Ro­bert Evan­der Mcnair föd­des i South Ca­ro­li­na den 21 ok­to­ber 1950. Han job­ba­de som fy­si­ker in­nan han bör­ja­de på NA­SA år 1978. Han ha­de va­rit med på en ti­di­ga­re rym­dre­sa in­nan ka­ta­stro­fen, även då på Chal­leng­er år 1984.

Gre­go­ry Jar­vis

Gre­go­ry Bru­ce Jar­vis föd­des den 24 au­gusti 1944 i Detro­it, Michi­gan. Jar­vis var in­gen­jör och ha­de även tjänst­gjort i luft­vär­net. Han val­des ut sär­skilt till upp­dra­get i ju­li 1984. Han var 41 år gam­mal när han dog.

Chris­ta Mcau­lif­fe

Sha­ron Chris­ta Mcau­lif­fe föd­des den 2 sep­tem­ber 1948. Hon var den förs­ta läraren i rym­den och en del av NA­SA:S Te­acher in Spa­ce-pro­gram­met. Hon val­des ut till upp­dra­get 1985. Hon var 37 år gam­mal när hon dog.

”De skul­le ha va­rit fång­a­de i ka­bi­nen i 2 mi­nu­ter och 45 se­kun­der in­nan de stör­ta­de ner i ha­vet, ut­an att kun­na fly.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.