Som ald­rig kom­mer att blek­na – tack!

94-bibeln - - Sidan 1 -

Schöld, Hahn, Pel­le och and­ra skö­na ty­per, det var av­spark, kyl­skåpskall öl och plå­tar med var­ma mac­kor, det var Ar­ne He­ger­fors och Bos­se Hans­son, det var sill och nub­be och en mid­som­mar­natts­dröm i Pon­ti­ac Sil­ver­do­me, det var skot­ten i Dal­las, det var Ha­gi, Sto­itj­kov och Romário, det var ef­ter­fes­ter­nas mam­ma, det var Tom­my Svens­son och Ka­rin Boye, det var kvälls­tid­nings­ru­bri­ker och tv­in­slag om fon­tän­bad, es­kor­te­ran­de Vig­gen­plan och va­jan­de flag­gor i Rå­lamb­s­hovspar­ken.

Stolt­het och sam­hö­rig­het

Men det jag minns tyd­li­gast var den na­tio­nel­la stolt­het och sam­hö­rig­het som väx­te fram un­der de ma­gis­ka som­mar­vec­kor­na tack va­re ett lands­lag som kor­sa­de At­lan­ten och vi­sa­de att även Sve­ri­ge är möj­lig­he­ter­nas land. Nå­got lik­nan­de lär jag ald­rig få upp­le­va igen, spe­ci­ellt in­te un­der ett valår.

Vad jag in­te viss­te då var att jag skul­le bör­ja job­ba på Af­ton­bla­det fy­ra år se­na­re, men så blev det. Un­der de 20 år som har pas­se­rat har jag be­sökt ett 50­tal län­der i tjäns­ten. Jag har be­va­kat VM och EM i fot­boll, OS vin­ter­ och som­mar­tid, en rad klas­sis­ka Grand Slam­fi­na­ler och sett id­rotts­hi­sto­ria skri­vas, men be mig lis­ta mi­na star­kas­te upp­le­vel­ser och VM 1994 ham­nar väl­digt, väl­digt högt på lis­tan. I mi­na ögon är Bro­lin, Thern och kom­pa­ni så sto­ra att det bor­de re­sas 24

sta­ty­er ut­an­för Fri­ends Are­na.

Ti­der­na ald­rig så gyl­le­ne

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic ska in­te be­hö­va stå där en­sam på sin soc­kel.

Fot­boll är trots allt en lagsport och det här kol­lek­ti­vet gav oss min­nes­bil­der som ald­rig kom­mer att blek­na.

Ti­der­na kom­mer ald­rig bli så gyl­le­ne igen.

Ste­fan Holm ste­fan.holm@af­ton­bla­det.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.