”GÖR DU NÅG­RA KULLORBYTTOR IDAG , TOM­MY?”

94-bibeln - - Sidan 1 - Hen­rik Lund­gren

Tom­my Svens­son på­minns fort­fa­ran­de dag­li­gen om VM-bron­set 1994.

På gott och ont.

– Jag fick gö­ra en stor ste­lo­pe­ra­tion i ryg­gen i vint­ras, del­vis på grund av kul­ler­byt­tan jag gjor­de un­der Ru­mä­ni­en-mat­chen, sä­ger den för­re för­bunds­kap­te­nen.

Det är en klas­sisk scen, del­vis tack va­re SVT:s VM-krö­ni­ka. I slut­mi­nu­ter­na av för­läng­ning­en mot Ru­mä­ni­en får Sve­ri­ge och Hen­rik Lars­son ett jät­te­lä­ge att gö­ra se­ger­må­let. Men Lars­son mis­sar, och i ren fru­stra­tion gör den för­re mel­lan­sta­di­e­lä­ra­ren Tom­my en kul­ler­byt­ta ute vid sid­lin­jen.

Land­ning­en blir rätt bru­tal när Svens­son dun­sar ner på rygg och svan­sko­ta, och i en stör­re intervju med Sport­bla­det för sex år se­dan av­slö­ja­de han att han fort­fa­ran­de ha­de pro­blem med smär­ta i ryg­gen ef­ter den kul­ler­byt­tan.

– Det var myc­ket, jag har haft många ska­dor och för­slit­ning­ar ge­nom åren. Kul­ler­byt­tan var en del av det.

I vint­ras gick det in­te läng­re, ut­an Tom­my Svens­son fick ge­nom­gå en stör­re ste­lo­pe­ra­tion i ryg­gen.

– Det blev vär­re och vär­re, så jag blev tvung­en att gö­ra ope­ra­tio­nen. Jag har blivit bätt­re. Och det ska bli än­nu bätt­re. Men det är myc­ket re­ha­bi­li­te­rings­trä­ning nu, sä­ger Svens­son i dag.

”All­tid nå­gon som tac­kar”

Han har hun­nit fyl­la 73 år och är fort­fa­ran­de oer­hört pigg och trä­nings­vil­lig.

– Jag trä­nar myc­ket. Var­je dag! Det är här­ligt. Jag ha­de väl­digt ont när jag gick upp på mor­go­nen, men nu rör jag mig myc­ket och då blir det bätt­re un­der da­gen. Men det tar lång tid för nya mus­kel­grup­per och nya väv­na­der att byg­gas upp. Jag får ha tå­la­mod, vil­ket är ett pro­blem. Man vill ju så myc­ket … Men det går åt rätt håll.

Det är dock in­te ba­ra på grund av kul­ler­byt­tans följ­der som han stän­digt på­minns om VM-som­ma­ren. När Svens­son är ute och pro­me­ne­rar hem­ma i Väx­jö är det lugnt, men när han är i väg hem­i­från så mär­ker han av hur djupt spå­ren sit­ter.

– Är jag i Stock­holm, Göteborg el­ler Mal­mö ex­em­pel­vis, så kom­mer det näs­tan all­tid fram nå­gon och tac­kar för som­ma­ren 1994, trots att det är så länge sen. Det är otro­ligt. Och en jät­teskön känsla för mig, det är väl­digt ro­ligt.

Gör du någ­ra kul­ler­byt­tor i dag?

– Ha­ha, nej. Det gör jag in­te.

Foto: ANDERS DEROS

Me­dal­jen och Tom­my.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.