Pan­de­min ho­tar hös­tens pre­miär på Bri­stol.

Re­strik­tio­ner­na kan skju­ta upp pre­miä­ren till näs­ta år

Solnadirekt - - SIDAN 1 - Jon­ny Andersson 070-7870813 jon­ny.andersson@di­rekt­press.se

SUNDBYBERG

Lil­la Par­ken har in­lett re­pe­ti­tio­ner­na in­för en ny mu­si­kal på kul­tursce­nen Bri­stol, men be­står co­ro­na­re­strik­tio­ner­na blir det ing­en pre­miär till höst­lo­vet.

Sista vec­kan i ju­li in­led­des re­pe­ti­tio­ner­na av en ny mu­si­kal som Lil­la Par­ken ska fram­fö­ra på Bri­stol. Mu­si­ka­len ”Dogs” är skri­ven av Leif Granqvist och han har fått okej att med ny­skriv­na tex­ter fram­fö­ra lå­tar av bland and­ra Magnus Ugg­la, Lars Win­ner­bäck och Ca­ro­la.

– Det blir en spän­nan­de bland­ning av mu­sik. Yngs­ta lå­ten (från 2013, reds anm) är ”Bed on fi­re”, av Ralf Gyl­len­ham­mar, sä­ger Johan Asplund, konst­när­lig le­da­re på Lil­la Par­ken.

Tolv barn/ung­do­mar och fy­ra vux­na ska med­ver­ka i mu­si­ka­len.

Pre­miä­ren kan se­na­re­läg­gas Det finns dock ett be­kym­mer.

– Ja, co­ro­na­pan­de­min stäl­ler till det. Det är in­te me­nings­fullt att spe­la in­för en näs­tan helt tom läk­ta­re. Vi ska re­pe­te­ra gans­ka myc­ket fram till skol­star­ten, där­ef­ter blir det fär­re möj­lig­he­ter att träf­fas.

– Vad vi be­slu­tat är att till i mit­ten av sep­tem­ber av­vak­ta om Folk­hälso­myn­dig­he­ten lät­tar på re­strik­tio­ner­na för folk­sam­ling­ar. Be­står re­strik­tio­ner­na så blir det ing­en pre­miär till höst­lo­vet, vec­ka 44, ut­an då skju­ter vi upp mu­si­ka­len till vec­ka 10 näs­ta år, sä­ger Johan Asplund.

Öns­kar eko­no­miskt stöd Från­sett att Kul­tura­ma kun­de ge­nom­fö­ra viss ope­ra­ut­bild­ning un­der maj må­nad har Bri­stol va­rit bom­mat se­dan i mars. Lil­la Par­ken hann som ex­em­pel ba­ra spe­la tolv av 20 pla­ne­ra­de fö­re­ställ­ning­ar av Pann­kak­står­tan.

– Då var de ut­an publik på de sista, folk vå­ga­de in­te kom­ma. Många har köpt bil­jet­ter till Pann­kak­står­tan ut­an att kun­na gå, vi har lo­vat att fort­sät­ta fö­re­ställ­ning­en när re­strik­tio­ner­na gör det möj­ligt för vi kla­rar in­te att be­ta­la till­ba­ka peng­ar­na.

Allt har va­rit ne­re

– Allt har le­gat ne­re på Bri­stol, vi har in­te hel­ler kun­nat spe­la för sko­lor. Vi har fått eko­no­miskt stöd för två må­na­der, men nu kom­mer hös­ten. Jag hop­pas att vi kan få mer eko­no­miskt stöd, an­nars går vi un­der, sä­ger Johan Asplund.

Jag hop­pas att vi kan få mer eko­no­miskt stöd, an­nars går vi un­der.

FO­TO: JOHAN ASPLUND

REPETITION. Lil­la Par­ken pla­ne­rar att sät­ta upp mu­si­ka­len ”Dogs” från höst­lo­vet och fram till skol­star­ten ska många sång­er re­pe­te­ras.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

AV­VAK­TAR. Pre­miä­ren på Bri­stol kan skju­tas upp till näs­ta år.

FO­TO: ULRICA ANDERSSON

PRO­BLEM. Johan Asplund, konst­när­lig le­da­re på Lil­la Par­ken, är oro­lig för te­a­terns fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.