An­ta­let bi­drags­be­ro­en­de mins­kar

Solnadirekt - - NYHETER · SOLNA -

SOL­NA. Un­der ju­ni må­nad var bi­drags­be­ro­en­det re­kord­lågt i Sol­na.To­talt 148 hus­håll fick eko­no­miskt bi­stånd (so­ci­al­bi­drag). So­ci­al­sty­rel­sens må­nads­upp­följ­ning vi­sar att an­de­len vux­na bi­drags­ta­ga­re var lägst i Sve­ri­ge.

– I Sol­na job­bar vi med ak­tivt stöd och en tyd­lig ar­bets­lin­je. Att kun­na le­va ett själv­stän­digt liv ut­an bi­drags­be­ro­en­de ger sto­ra vär­den för den en­skil­de, sä­ger so­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de Ari­on Chryssa­fis (M), i ett press­med­de­lan­de.

På fem år har bi­drags­be­ro­en­det mins­kat med en tred­je­del i Sol­na. Un­der maj må­nad var an­de­len vux­na bi­ståndsmot­ta­ga­re i Sol­na 0,2 pro­cent. Riks­ge­nom­snit­tet lig­ger på 1,5 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.