Te­a­ter för unga

Solnadirekt - - NYHETER · SOLNA - KÄL­LA: Lil­la Par­ken

● Lil­la Par­ken är en te­a­ter in­rik­tad på barn och ung­do­mar.

● Må­let är att al­la barn ska ges en möj­lig­het att få se och upp­le­va kul­tur på nä­ra håll.

● Till­sam­mans med ut­bil­da­de dra­ma­pe­da­go­ger, lä­ra­re och för­myn­da­re ut­veck­lar Lil­la Par­ken ny­skri­ven dra­ma­tik di­rekt an­pas­sa­de till för­sko­lan och sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.