För­namn

Solnadirekt - - TIPS · SOLNA - KÄL­LA: SKATTEVERK­ET

● För­namn får ba­ra va­ra namn som in­te kan väc­ka an­stöt, el­ler kan le­da till obe­hag för den som ska bä­ra nam­net, el­ler av nå­gon an­nan an­led­ning är olämp­ligt. Det fram­går av §28 i per­son­namn­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.