Få ut det bäs­ta av de sista som­mar­da­gar­na.

Sista som­mar­må­na­den står i full blom, men än går det att kra­ma ur det bäs­ta från ljum­ma som­mar­kväl­lar och so­li­ga da­gar. Gå en konst­vand­ring, se te­a­ter el­ler kä­ka sur­ström­ming.

Sundbybergdirekt - - SIDAN 1 - Sam­man­ställ­ning: Re­dak­tio­nen

LÄR DIG DANSA I PAR­KEN I SOL­NA

1

Vill du svänga din ben i sen­som­mar­vär­men? Då kan du gå en av dans­klas­ser­na i Kul­tur­par­ken som lig­ger i an­slut­ning till Kul­tur­sko­lan. Kur­ser­na rik­tar sig till al­la som är föd­da 2013 och äld­re. Se mer in­fo på Sol­na kom­muns hem­si­da. An­mä­lan görs på plats.

Var? I par­ken i an­slut­ning till Kul­tur­sko­lan

När? Vec­ka 32 och 33, mån­dag till fredag.

Pris? Gra­tis.

2 GÅ EN DI­GI­TAL TUR OM FOT­BOLL OCH PAR­KER

Vill du lä­ra dig mer om Sol­na kom­mun så kan du via kom­mu­nens hem­si­da gå en di­gi­tal vand­ring. In­for­ma­tions­skyl­tar finns på fle­ra plat­ser och längs vis­sa pro­me­nad­vä­gar. Det finns ock­så ljud­gui­der till din mo­bil­te­le­fon. Lär dig mer om Kung­li­ga na­tio­nal­par­ken, stads­de­len Ha­galund el­ler gå en id­rotts­hi­sto­risk pro­me­nad om AIK.

Var? Sol­na kom­mun.

När? När du vill.

Pris? Gra­tis.

3 ÄT EN FILMISK VÅFFLA I RÅSUN­DA

I Film­sta­den i Råsun­da pro­du­ce­ra­des en stor del av svensk film un­der förs­ta de­len av 1900-ta­let. Vill du lä­ra dig mer om stjär­nor­na och sam­ti­digt fi­ka ska du be­sö­ka våf­fel­kafét el­ler den så kall­la­de Port­vakts­stu­gan. Här äter du våff­lor, el­ler sju sor­ters ka­kor, mitt i den svens­ka film­histo­ri­en. Viss­te du att i år, 2020, har det gått 100 år se­dan Film­sta­den in­vig­des i Råsun­da! Var? Bred­vid tun­nel­ba­nan Näck­ro­sen. När? Öpp­nar igen den 7 augusti. Öp­pet fre­da­gar till sön­da­gar kloc­kan 11 till 18.

Pris? Be­ror på vad du äter.

4 PLOC­KA EG­NA GRÖN­SA­KER I ULRIKSDAL

Vill du ploc­ka di­na eg­na grön­sa­ker, kryd­dor och blom­mor är augusti rätt må­nad. Då kan du be­sö­ka Fri­lan­det i Ul­riks­dals slotts­träd­gård.

Du kan även stro­sa om­kring bland blom­mor och bin och var­för in­te tes­ta en lunch el­ler fi­ka på Ul­riks­dals Träd­gårds­café el­ler spa­na in Ul­riks­dals slott som lig­ger in­till. Var? Slotts­träd­gårds­vä­gen 8, i Sol­na.

När? 10.00 till 18.00 har träd­går­den öp­pet.

Pris? Be­ror på vad du hand­lar.

GÅ PÅ KRÄFT- OCH SURSTRÖMMI­NGSSKIVA I SUM­PAN

5

Sund­by­bergs kräft­ski­va har fun­nits se­dan 1984 och sur­ström­ming­en till­kom någ­ra år se­na­re. I år är det dags igen! Av­slu­ta som­ma­ren vid ett av lång­bor­den som står upp­du­ka­de på ga­tan. Af­fä­rer­na hål­ler kvälls­öp­pet och underhålln­ing sker på sce­nen.

Var? På Stu­re­ga­tan och om­kring­lig­gan­de ga­tor.

När? Sista tors­da­gen i augusti.

Pris? Be­ror på hur många kräf­tor du äter.

6 PRO­ME­NAD FÖR STRESSADE

Är du stres­sad och läng­tar ef­ter tyst­nad? Då kan du gå den gui­da­de pro­me­na­den ”Gui­de till tyst­na­den” där du väg­leds till fem tys­ta och na­tur­skö­na plat­ser i Sundbyberg, bland an­nat Sol­bac­ken i Igel­bäc­kens na­tur­re­ser­vat. Gui­den hit­tar du på Sund­by­bergs hem­si­da.

Var? Fem plat­ser i Sundbyberg.

När? Du be­stäm­mer när du vill gå.

Pris? Gra­tis.

7 TEXTILKONS­T I MARABOUPAR­KEN

Årets ut­ställ­ning på Maraboupar­ken konst­hall pre­sen­te­rar en av Sve­ri­ges mest in­fly­tel­se­ri­ka tex­til­form­gi­va­re, Wan­ja Dja­nai­eff. I Ma­ra­bou­par­kens plask­damm sval­ka­de hon sig som barn. Un­der ut­ställ­ning­en vi­sas skis­ser, klä­der och de iko­nis­ka möns­ter som hon ska­pa­de. Sam­ti­digt med ut­ställ­ning­en kan man även kol­la in den lin­od­ling som an­lagts i par­ken i sam­ar­be­te med Linod­lar­för­e­ning­en Franså­ker.

För när­va­ran­de är det max 15 del­ta­ga­re som får gå sam­ti­digt, kol­la in konst­hal­lens hem­si­da för att bo­ka.

Var? Löfströms­vä­gen 8, Sun­by­berg.

När? Ut­ställ­ning­en hål­ler på fram till den 20 de­cem­ber. Pris? 100 kro­nor, pen­sio­nä­rer går in för 80 kro­nor och ung­dommmar går in gra­tis.

TE­A­TER SAT

8

Var­je som­mar upp­trä­der Te­a­ter SAT i Au­gus­ten­dal vid Hu­vuds­ta strand - så även i år. I som­mar spe­lar de två kor­ta pjä­ser av Vil­helm Mo­berg: ”Mark­nads­af­ton” och ”Lör­dags­kväll” med re­gi av Ste­fan Mo­berg. Pjä­ser­na spe­las sam­ma kväll med pa­us emel­lan. Det kom­mer ock­så vi­sas barn­te­a­ter som är en be­ar­be­tad sa­ga.

Te­a­ter SAT föl­jer Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner och tar en­dast in 50 i publi­ken.

Var? Au­gus­ten­dal i Sol­na, vid 4H-går­den, Huvds­ta Al­lé. När? Fö­re­ställ­ning­en har pre­miär den 11 augusti och spe­las tis­da­gar och tors­da­gar. Barn­fö­re­ställ­ning­en ha­de pre­miär den 1 augusti.

Pris? Vux­en­pjä­ser­na kos­tar 150 kro­nor och barn­fö­re­ställ­ning­en 100 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.