Böc­ker att lä­sa – om Sum­pan

Sundbybergdirekt - - NYHETER · SUNDBYBERG - An­ton Kyhl­bäck 070-787 87 07 an­ton.kyhl­back@di­rekt­press.se

Chan­sa och lå­na li­te av var­je.

SUNDBYBERG

Bib­li­o­te­ka­ri­en Pau­li­na Dra­kenstedt tip­sar om böc­ker med kopp­ling till Sundbyberg som kan pas­sa bra i häng­mat­tan.

Un­der som­ma­ren tar många fram böc­ker­na igen. Vill du lä­sa nå­got som ut­spe­lar sig i Sundbyberg? Sund­by­bergs bib­li­o­te­ka­rie Pau­li­na Dra­kenstedt ger tips på böc­ker och plat­ser som kan pas­sa i häng­mat­tan.

För vux­na:

”To­nys sista läro­år” (1926) Ag­nes von Kru­sen­stjer­na.

En del­vis själv­bi­o­gra­fisk bok, om den unge To­ny Hast­fe­hr, i den sista de­len av To­ny-se­ri­en. Den skild­rar för­fat­ta­rens egen er­fa­ren­het av att lig­ga sju må­na­der på Sol­na sjuk­hem, nu­va­ran­de Tuvan­par­ken.

”Män som ha­tar kvin­nor” (2005) Sti­eg Lars­son.

Jour­na­lis­ten Mikael Blom­kvist får hjälp av hac­ka­ren Lis­beth Sa­lan­der i jak­ten på mör­da­ren i ett 40 år gam­malt mord. Hög­klinta­vä­gen 20 i Sundbyberg finns med i boken, där ka­rak­tä­ren Pla­gue hål­ler till.

För barn:

”Stop­pa gre­ven!” (2016) Lot­ta och Dan Hö­i­jer (ung­dom).

En ung­doms­bokse­rie av två lo­ka­la för­fat­ta­re, som även ut­spe­lar sig i Sundbyberg. ”Stop­pa gre­ven!” är en även­tyrs­bok där hu­vud­ka­rak­tä­ren Ham­pus hit­tar väl­digt gam­la dag­böc­ker på vin­den. Spän­nan­de läs­ning, tyc­ker Ham­pus… men han hit­tar nå­got an­nat än­nu mer spän­nan­de på vin­den.

Har du nå­got tips om hur man ska kom­ma igång med läs­ning­en?

– Jag bru­kar sä­ga att man ska ta sig till bib­li­o­te­ket och bo­ta­ni­se­ra i det sto­ra ur­va­let som finns. Chan­sa och lå­na li­te av var­je, sä­ger Pau­li­na Dra­kenstedt.

FO­TO: PRIVAT

LOKALFÄRG. Lå­na böc­ker med an­knyt­ning till Sundbyberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.