El­mo­tor­cy­kel – den tys­ta vägen fram­åt

Snäl­la och med kör­gläd­je: ”Som ben­sin fast li­te an­norlun­da”

Sundbybergdirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

Idag har bat­te­ri­er­na bli­vit bätt­re och vi har ba­kat in el­mo­tor­cyk­lar­na i elit­klas­sen.

Elektris­ka mo­tor­cyklar har bli­vit en allt van­li­ga­re syn på vå­ra ga­tor de se­nas­te åren. De är bå­de tys­ta­re och snäll­la­re mot mil­jön. Och en­ligt experterna finns kör­gläd­jen där.

De se­nas­te åren har för­sälj­ning­en av el­mo­tor­cyklar ökat. Det be­ror dels på en stör­re med­ve­ten­het om kli­mat- och mil­jöpå­ver­kan, dels på tek­nik­ut­veck­ling­en.

Dagens el­mo­tor­cy­kel har bat­te­ri­er med bätt­re räck­vidd och en pre­stan­da som bör­jar bli mer kon­kur­rens­kraf­tig gente­mot tra­di­tio­nel­la mo­tor­cyklar. När till och med klas­sis­ka mär­ket Har­ley Da­vid­son, väl­kän­da för si­na då­nan­de ho­jar, släp­per en el-mo­dell, så får man väl an­se att de elektris­ka mo­tor­cyk­lar­na är här för att stan­na.

Men går det att ha li­ka kul på två hjul med el­drift? En­ligt SMC, den världs­le­dan­de ide­el­la mo­tor­cy­kel­or­ga­ni­sa­tio­nen Sve­ri­ges Mo­torCy­klis­ter, är det kor­ta sva­ret att ”det mesta är som när man kör på ben­sin, men på li­te an­norlun­da sätt.”

De får med­håll av ener­gi­fö­re­ta­get Vat­ten­fall som lyf­ter för­de­lar­na med fram­ti­dens el­mo­tor­cyklar i ett press­med­de­lan­de.

En helt ny upp­le­vel­se

För al­la som gil­lar att nju­ta av na­turupp­le­vel­sen på vägen så är den tys­ta mo­torn för­stås ett stort plus.

Det blir en helt an­nan käns­la att gli­da fram näs­tan ljud­löst på en vac­ker lands­väg.

Ge­ne­rellt kan man sä­ga att de fles­ta el­driv­na mo­tor­cyklar idag kan ta dig 15 mil på en ladd­ning vid blan­dad kör­ning. Vis­sa än­nu läng­re.

Och bat­te­ri­er­na blir bätt­re he­la ti­den.

Med tan­ke på hur myc­ket som hän­der med ut­veck­ling och in­no­va­tion in­om el­driv­na mo­tor­cyklar runt om i värl­den, är det tyd­ligt att prestan­dan bör­jar bli så pass bra att fler snart kom­mer kun­na tän­ka sig att gå över till el.

En­du­ro på el­mo­tor­cy­kel

Fak­tum är att elektris­ka mo­tor­cyklar är så pass bra idag att de bör­jar pla­ce­ra sig på täv­ling­ar där även fos­sil­driv­na mc del­tar. Con­ny Boh­lin, vd för Nor­dic Sport Event för­kla­rar:

– Vi an­ord­nar en­du­ro­täv­ling­en Got­land Grand Na­tio­nal. Ti­di­ga­re har elektris­ka mo­tor­cyklar täv­lat i en egen klass, men 2018 kör­de de för förs­ta gång­en till­sam­mans med de tra­di­tio­nel­la mo­tor­cyk­lar­na.

Det är stor skill­nad på hur myc­ket bat­te­ri kör­ning­en drar. Täv­lings­fö­ra­re kör för det mesta på full gas, och då räc­ker bat­te­ri­et in­te li­ka länge som det gör om man kör till job­bet el­ler på en skön tur i sko­gen.

– När vi bör­ja­de med en egen klass för el­mo­tor­cy­kel 2015, så var bat­te­ri­er­nas ka­pa­ci­tet in­te till­räck­ligt bra vil­ket gjor­de det svårt för dem att täv­la. Idag har bat­te­ri­er­na bli­vit bätt­re och vi har ba­kat in el­mo­tor­cyk­lar­na i elit­klas­sen. Nu kan de täv­la på näs­tan li­ka vill­kor, sä­ger Con­ny Boh­lin.

FO­TO: HAR­LEY DA­VID­SON

HD PÅ EL. En­ligt till­ver­ka­ren själv en MC för ”fö­ra­re som sö­ker en ny kör­upp­le­vel­se”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.