Få re­no­ve­rings­in­spi­ra­tion på ho­tell

Sundbybergdirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - Han­nes Holmström te­ma@di­rekt­press.se

Går du i re­no­ve­rings­tan­kar men sak­nar in­spi­ra­tion? Då kans­ke ett be­sök på nå­got av lan­dets vack­ras­te ho­tell kan ge dig nya idéer till hur hem­met ska in­re­das.

Då många spen­de­rar som­mar­se­mestern på hem­ma­plan vän­tas re­no­ve­ring­ar i så­väl hem­met som som­mar­bo­sta­den att öka kraf­tigt. Om det är bad och kök du vill gö­ra om finns det in­spi­ra­tion att få på ho­tell runt om i lan­det, och just ho­tell­käns­la är nå­got många kan tän­ka sig.

– Ett tips för att hit­ta in­spi­ra­tion är att be­sö­ka någ­ra av Sve­ri­ges vack­ra ho­tell. Det är näm­li­gen så många som 17 pro­cent av svens­kar­na som vill ha ho­tell­käns­la i bad­rum­met, sä­ger Christi­na Holm­berg, mark­nads­chef på Gro­he Sve­ri­ge, i ett press­med­de­lan­de.

17 pro­cent av svens­kar­na som vill ha ho­tell­käns­la i bad­rum­met.

Tre ho­tell för in­spi­ra­tion

Down­town cam­per. Lyx­i­ga rum i ett mo­dernt ho­tell be­lä­get mitt i Stock­holm. För dig som suk­tar ef­ter mi­ni­ma­lis­tisk in­red­ning och en en­het­lig de­sign kan ho­tel­let va­ra en in­spi­ra­tions­käl­la.

Kå­se­holms slott. Har du vägar­na för­bi söd­ra Skå­ne kan det an­ri­ka 1600-tals­s­lot­tet, som re­no­ve­rats om­sorgs­fullt, ge en in­blick i en mo­dern in­red­ning i klas­sisk tapp­ning.

Ni­e­h­ku Mountain vil­lage. Ho­tell vid Riks­grän­sen som pri­sats in­ter­na­tio­nellt för sin in­red­ning, där na­tur­nä­ra de­tal­jer får ta plats i bad­rum­men. Allt är för­stås in­spi­re­rat av den mäk­ti­ga om­giv­ning­en som lapp­länds­ka na­tu­ren er­bju­der.

IN­SPI­RA­TION. En ho­tell­vis­tel­se kan ge in­red­nings­in­spi­ra­tion för den som är su­gen på att re­no­ve­ra hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.