Bor­de fått No­bel­pri­set

Aftonbladet - - Sidan 1 - So­mar Al Na­her

För­ra året nåd­de sjuk­ta­len den högs­ta ni­vån se­dan år 2008

30 JU­LI 2015 Sjuk­skriv­ning­ar

Al­li­ans­re­ge­ring­en bor­de ha till­de­lats No­bel­pri­set i me­di­cin. År 2008 gjor­de den en stor upp­täckt, näm­li­gen den att män­ni­skor är sju­ka i högst 2,5 år. Där­ef­ter slu­tar folk att va­ra sju­ka.

Den nya re­geln gjor­de att sjuk­skriv­na som pas­se­rat tids­grän­sen släng­des ut från sjuk­för­säk­ring­en. Oav­sett hur häl­so­lä­get ut­veck­lat sig el­ler vad lä­ka­re gjort för ut­lå­tan­den – har den sjuk­skriv­ne pas­se­rat tids­grän­sen blir man ut­för­säk­rad. Hej­då.

För­dubb­la­de ut­gif­ter

Den sto­ra upp­täck­ten har dock in­te vi­sat sig fun­ge­ra i verk­lig­he­ten. För­ra året nåd­de sjuk­ta­len den högs­ta ni­vån se­dan år 2008. Un­der den här pe­ri­o­den har ock­så 100 000 sju­ka per­so­ner ut­för­säk­rats och för­lo­rat sin rätt till er­sätt­ning från sjuk­för­säk­ring­en.

Ma­jo­ri­te­ten av de ut­för­säk­ra­de kom till­ba­ka till För­säk­rings­kas­san. De­ras si­tu­a­tion ha­de in­te för­änd­rats trots de nya reg­ler­na. Än­då har ut­gif­ter­na för sjuk­pen­ning­en på fem år för­dubb­lats från 16 mil­jar­der 2010 till näs­tan 32 mil­jar­der i år en­ligt För­säk­rings­kas­sans eg­na pro­gno­ser.

För­sva­rar en miss­lyc­kad politik

So­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­tern An­ni­ka Strand­häll (S) har med­de­lat att man i höst­bud­ge­ten änt­li­gen kom­mer att fö­re­slå att den bort­re tids­grän­sen tas bort ef­tersom det har gjort sju­ka mer il­la än nytta.

Mo­de­ra­ten Jo­han For­sell, vice ord­fö­ran­de i riks­da­gens so­ci­al­för­säk­rings­ut­skott, fort­sät­ter dock för­sva­ret av den bor­ger­li­ga re­ge­ring­ens miss­lyc­ka­de politik. I en de­battar­ti­kel i Svens­ka Dag­bla­det skri­ver han att en gräns kan fun­ge­ra som en ”ka­ta­ly­sa­tor i re­ha­bi­li­te­rings­ked­jan”. Över­satt till verk­lig­hets­språk be­ty­der det: sju­ka be­hö­ver pis­kas till att bli fris­ka.

Män­ni­skor ham­nar fort­fa­ran­de i kläm. Ny­li­gen skrev Ös­tersunds­pos­ten om Ma­ria som var med i en bi­lo­lyc­ka år 2009. Hon fick whiplas­h­ska­da i nac­ken och ska­da­de ryg­gen. Trots in­sat­ser med re­ha­bi­li­te­ring har hon in­te bli­vit bätt­re. Den här ty­pen av ska­dor kan man dras med he­la li­vet. Fle­ra spe­ci­a­list­lä­ka­re har in­ty­gat om att hen­nes ar­bets­för­må­ga är helt ned­satt.

Men För­säk­rings­kas­sans hand­läg­ga­re går emot den me­di­ci­nis­ka ex­per­ti­sen och be­dö­mer att hon visst kan ar­be­ta. Där­för står Ma­ria ut­an sjuk­pen­ning och ut­an ar­be­te. Hon har över­kla­gat be­slu­tet men det är fle­ra må­na­ders vän­tan för pröv­ning. Un­der ti­den har hon tving­ats säl­ja ägo­de­lar för att kla­ra sig.

Ett omänsk­ligt sy­stem

Det mås­te va­ra up­pen­bart ock­så för en mo­de­rat i kar­riä­ren att nå­got har gått rik­tigt snett med sjuk­för­säk­ring­en där sju­ka män­ni­skor – ut­ö­ver sin sjuk­dom – far il­la i ett omänsk­ligt sy­stem. tip­sa@af­ton­bla­det.se 71 000 71 000 08–411 11 11

Plat­sen för än­nu en ex­plo­sion i Mal­mö.

Fo­to: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

NÄS­TA ÅR MO­DE­RA­TER­NA? May-Britt Mo­ser var en av fjol­å­rets No­bel­pris­ta­ga­re i me­di­cin. Kanske bor­de pri­set egent­li­gen ha gått till Al­li­an­sen och Mo­de­ra­ter­na för de­ras upp­täckt att män­ni­skor ald­rig är sju­ka läng­re än 2,5 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.