För­läg­ga­re ho­tas med ut­vis­ning

Aftonbladet - - Sidan 1 - Claes Wah­lin

till­räck­ligt snabbt, nå­got som en­ligt ad­vo­ka­ten ska ha be­rott på ett typiskt svenskt mo­ment 22. För­säk­ring­ar krä­ver per­son­num­mer, och ett så­dant tar det tid att få i Sve­ri­ge.

Att Li Sha­oying dri­vit för­lag och dess­utom ska­pat ett am­bi­tiöst kul­tur­ut­byte mel­lan Ki­na och Sve­ri­ge för sko­le­le­ver, nej, så­da­na verk­sam­he­ter väger lätt mot att

un­der någ­ra må­na­der in­te va­rit för­säk­rad ef­ter kons­tens allt­för många reg­ler.

Fle­ra har upp­märk­sam­mat Mi­gra­tions­ver­kets be­slut. Gö­ran Mal­mqvist, le­da­mot i Svens­ka aka­de­mi­en, ger en iro­nisk sam­man­fatt­ning på sin blogg den 7 ju­li:

”Jag har full för­stå­el­se för att Mi­gra­tions­ö­ver­dom­sto­len ge­nom att väg­ra pröv­nings­till­stånd ve­lat ska­pa ett pre­ju­di­kat­fall av­sett att hind­ra hor­der av för­mög­na ki­ne­sis­ka fö­re­ta­ga­re från att floc­kas till Sve­ri­ge för att här be­dri­va för­lags­verk­sam­het.”

Fo­to: ERIK COR­NE­LI­US/ NA­TIO­NAL­MU­SE­UM

De­nis Di­derot, byst av Je­an An­to­i­ne Hou­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.