MH370 STYR­DES UR KURS MED­VE­TET

Ny hem­lig un­der­rät­tel­se­rap­port av­slö­jad Vrakfyndet kan va­ra lös­ning­en på gåtan

Aftonbladet - - Sidan 1 -

MH370 styr­des av­sikt­ligt ur kurs in­nan pla­net för­svann. Det vi­sar en pre­li­mi­när be­döm­ning från den ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten.

Det är tv-ka­na­len CNN som står för av­slö­jan­det.

Där­med ham­nar nytt fokus på pi­lo­ten Za­ha­rie Shah Ah­med och andre­pi­lo­ten Fa­riq Ab­dul Ha­mid.

Av­slö­jan­det om den hem­li­ga rap­por­ten kom­mer sam­ti­digt som fle­ra fynd gjorts på ön Réu­ni­on de se­nas­te da­gar­na.

John­ny Bè­gue och hans ar­bets­lag på åt­ta per­so­ner ar­be­tar där med att stä­da strän­der­na. I ons­dags mor­se ha­de de bör­jat sitt ar­be­te som van­ligt vid sju­snå­ret.

”Ger mig rys­ning­ar”

Två tim­mar se­na­re ha­de John­ny da­gens förs­ta pa­us vil­ken han äg­na­de åt att le­ta ef­ter en spe­ci­ell sten.

– Det var vid kvart i nio un­ge­fär som jag gick och le­ta­de ef­ter en ”ka­lou”, en sten som an­vänds till att ma­la kryd­dor, sä­ger han till The Gu­ar­di­an.

Han gjor­de då det märk­li­ga fyn­det.

– Jag kal­la­de ge­nast på mi­na kol­le­gor så de kun­de hjäl­pa mig att lyf­ta upp vrak­de­len och bä­ra den läng­re upp på land.

John­ny Bè­gue miss­tänk­te att vrak­de­len kun­de kom­ma från ett flyg­plan.

Men han ana­de in­te att fyn­det kun­de kom­ma från för­svun­na MH370.

– Det är rik­tigt kons­tigt, det ger mig rys­ning­ar, sä­ger han till Daily Mail.

Bè­gue ring­de den lo­ka­la ra­di­osta­tio­nen och allt vän­des upp-och-ned.

– Det var ef­ter det som po­li­sen an­län­de.

Sam­ma mo­dell

En­ligt en ame­ri­kansk tjäns­te­man kom­mer den upp­hit­ta­de vrak­de­len från ett Bo­e­ing 777. Det är sam­ma mo­dell som Ma­lay­sia Air­li­nes-pla­net MH370 som för­svann spår­löst i mars för­ra året.

Ut­re­da­re från bå­de Ma­lay­sia och Frank­ri­ke är på väg till Réu­ni­on för att ana­ly­se­ra fyn­det.

En de­talj som gör det än mer tro­ligt att vrak­de­len kom­mer från Bo­e­ing 777 är den kod som finns på ving­en. Flyg­saj­ten air­li­ve.net rap­por­te­rar att den ak­tu­el­la ko­den hör till den mo­del­len.

Da­gen ef­ter det förs­ta fyn­det åter­vän­de John­ny Bè­gue till plat­sen.

Han min­des att han sett nå­got som lik­na­de en res­väs­ka.

På plat­sen gjor­de han po­li­sen upp­märk­sam även på det and­ra fyn­det.

Väs­kan upp­ges va­ra stängd och i myc­ket då­ligt skick. Po­li­sen har ta­git hand om väs­kan som nu ska ana­ly­se­ras.

Långt från sök­om­rå­det

Réu­ni­on lig­ger hund­ra­tals mil från det enor­ma om­rå­de ut­an­för Austra­li­ens kust där sökin­sat­sen ef­ter MH370 fo­ku­se­rats.

En­ligt War­ren Truss, Austra­li­ens vice pre­miär­mi­nis­ter, är det dock en ”re­a­lis­tisk möj­lig­het” att de­lar från pla­net har trans­por­te­rats myc­ket långt.

– Vi be­hand­lar det här som en cen­tral led­tråd, sä­ger han en­ligt The Gu­ar­di­an.

Frå­gan är nu om rap­por­ten från den ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten, som in­te var tänkt att del­ges all­män­he­ten, kom­mer att le­da till att sök­om­rå­det ut­vid­gas i rikt­ning mot Réu­ni­on.

Christof­fer.nils­son @af­ton­bla­det.se oskar.fors­berg @af­ton­bla­det.se

Christof­fer Nils­son Oskar Fors­berg

STÄ­DA­DE STRAN­DEN Strand­ar­be­ta­ren John­ny Bè­gue med den väs­ka som han hit­ta­de på en av ön Réu­ni­ons strän­der da­gen ef­ter att han hit­tat en vrak­del som tros kom­ma från MH370.

DEL AV EN VINGE En­ligt en ame­ri­kansk tjäns­te­man kom­mer den del som hit­ta­des på ön Réu­ni­on från en Bo­e­ing 777 — sam­ma mo­dell som MH370. Flyg­saj­ten air­li­ve.net rap­por­te­rar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.