Röt­må­nad i re­ge­ring­en

Aftonbladet - - Ledare - Eva Fran­chell

Kri­sen in­om po­li­sen drab­bar all­män­he­ten var­je dag

31 JU­LI 2015 Po­li­tis­ka ut­spel

Det är som­mar­ti­der och re­ge­ring­en har för li­te att gö­ra. Ef­tersom den än­då vill fram­stå som ex­e­ku­tiv bru­kar tjänst­gö­ran­de mi­nist­rar bju­da in me­dia på som­mar­fi­ka ef­ter var­je re­ge­rings­sam­man­trä­de.

Över kaf­fet pre­sen­te­rar de oli­ka för­slag som de hop­pas att jour­na­lis­ter­na ska skri­va om. Igår var det bland an­nat in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man som vil­le ut­re­da onö­di­ga po­li­san­mäl­ning­ar.

Ett rik­tigt röt­må­nads­för­slag.

Miss­nö­je väx­er in­om kå­ren

Här de­bat­te­rar vi kri­sen in­om po­li­sen. Allt fler läm­nar po­li­s­yr­ket, fru­stra­tion och miss­nö­je väx­er in­om kå­ren. Me­dan hand­gra­na­ter­na ex­plo­de­rar har po­lis­styr­kan i Mal­mö hal­ve­rats.

Om An­ders Yge­man läst lo­kal­tid­ning­ar­na ha­de han ve­tat att Strömsund in­te har nå­gon po­lis alls i som­mar.

I Värm­land har si­tu­a­tio­nen ald­rig va­rit säm­re, rap­por­te­rar Nya Werm­lands­Tid­ning­en. I Sköv­de vak­na­de Ca­ri­na Sjö­vill av tju­ven, men när hon lar­ma­de po­li­sen var det ing­en som kun­de kom­ma.

– När man står och ring­er po­li­sen och man sä­ger kom och häm­ta ho­nom för han är kvar och de sva­rar att de in­te har till­räck­ligt med re­sur­ser, då kän­ner man sig väl­digt hjälp­lös, be­rät­tar hon för Ra­dio Skaraborg.

Den vik­ti­gas­te län­ken

Kri­sen in­om po­li­sen drab­bar all­män­he­ten var­je dag. Ären­den pri­o­ri­te­ras bort och till slut läm­nas en pa­niksla­gen kvin­na en­sam med tju­ven. Då bris­ter den all­ra vik­ti­gas­te län­ken i sam­häl­lets skydds­nät. Den som ska räd­da män­ni­skor i nöd. I Skå­ne, Ble­kinge, Kro­no­berg och Jön­kö­ping har man dra­git in på am­bu­lan­ser­na i som­mar. Aku­ten i Lund tar in­te emot pa­ti­en­ter som kom­mer med am­bu­lans nat­te­tid. Det är ont om am­bu­lan­ser ef­tersom det är brist på per­so­nal, sto­ra eko­no­mis­ka un­der­skott och ned­drag­ning­ar av an­ta­let vård­plat­ser på akut­sjuk­hu­sen, skri­ver Kvälls­pos­ten.

I Mel­le­rud skar Mar­tin Berg­gren av två ar­tä­rer i fing­ret. Han ring­de SOS Alarm, men fick ing­en am­bu­lans. Me­dan blo­det for­sa­de fick han num­ret till taxi med en te­le­fon­kö på 34 mi­nu­ter.

I Väs­ter­norr­land var­nar vår­den för fler fel­pri­o­ri­te­ring­ar, vårdska­dor och döds­fall. Am­bu­lan­ser­na är upp­tag­na med att kö­ra pa­ti­en­ter mel­lan oli­ka sjuk­hus med risk för fel­be­hand­ling­ar, för­väx­ling­ar och smitt­sprid­ning. In­spek­tio­nen för Vård och om­sorg, IVO, har in­lett en gransk­ning av just sjuk­vår­den i Väs­ter­norr­land.

På aku­ten i Lund grå­ter sjuk­skö­ters­kor­na över ar­bets­si­tu­a­tio­nen och pa­ti­en­ter­na som de in­te hin­ner med.

Pri­o­ri­te­ra de som har be­hov

Den vik­ti­gas­te län­ken i nä­tet bris­ter, den som ska räd­da män­ni­sko­liv. An­ders Yge­man bor­de äg­na sig mer åt dem.

Det är klart att män­ni­skor in­te ska miss­bru­ka larm­num­mer och gö­ra onö­di­ga po­li­san­mäl­ning­ar, men att det finns kor­ka­de män­ni­skor be­hö­ver knap­past ut­re­das.

Då är det bätt­re att pri­o­ri­te­ra de män­ni­skor som verk­li­gen är i be­hov av sam­häl­lets aku­ta hjälp.

Fo­to: PON­TUS OR­RE

FEL FOKUS Den vik­ti­gas­te län­ken i sam­häl­lets skydds­nät, den som ska räd­da liv, bris­ter. In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) bor­de äg­na sig mer åt det­ta i stäl­let för att läg­ga fram röt­må­nads­för­slag om onö­di­ga po­li­san­mäl­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.