Väst mås­te slu­ta fjäs­ka för Egypten

De­bat­tö­ren: Mi­li­tär­dik­ta­tu­ren för­föl­jer, tor­te­rar kri­ti­ker och fängs­lar barn

Aftonbladet - - Debatt - Val­ter Mutt

Två år ef­ter att Egyp­tens förs­te folk­val­de pre­si­dent nå­gon­sin, Mus­lims­ka bröd­ra­ska­pets Mu­ham­mad Mur­si stör­ta­des, så har arab­värl­dens folk­ri­kas­te land åter­i­gen bli­vit till en orätts­stat. Am­ne­sty ta­lar om en dra­ma­tisk för­säm­ring av re­spek­ten för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter se­dan Mur­sis fall i ju­li 2013 och skri­ver i sin se­nas­te landrap­port om Egypten att ti­o­tu­sen­tals re­gim­kri­ti­ker, verk­li­ga el­ler för­men­ta – har ar­re­ste­rats och att tor­tyr av fång­ar tilläm­pas ru­tin­mäs­sigt. Sä­ker­hets­or­ga­nen an­vän­der grovt våld mot de­mon­stran­ter, in­klu­si­ve ut­om­rätts­li­ga avrätt­ning­ar, och un­der året ef­ter kup­pen dö­da­des drygt 1400 per­so­ner. Hund­ra­tals döds­do­mar har ut­fär­dats i sken­rät­te­gång­ar och de förs­ta av­rätt­ning­ar­na se­dan 2011 har ge­nom­förts. Det blir ock­så allt van­li­ga­re att ci­vi­la döms i mi­li­tär­dom­sto­lar, vil­ket stri­der mot in­ter­na­tio­nel­la kon­ven­tio­ner som även Egypten skri­vit un­der. Am­ne­sty fram­hål­ler att in­te ens min­derå­ri­ga sko­nas och re­do­gör för en rät­te­gång i Alex­an­dria i no­vem­ber 2014 då 78 barn döm­des till fäng­el­se­straff på mel­lan två och fem år ef­ter att ha ut­tryckt stöd för den stör­ta­de pre­si­den­ten.

Den mi­li­tär­dik­ta­tur som nu eta­ble­ras för­föl­jer in­te en­bart Mus­lims­ka bröd­ra­ska­pet ut­an har även för­bju­dit den se­ku­lä­ra 6:e april-rö­rel­sen, som spe­la­de en av­gö­ran­de roll i pro­test­vå­gen mot Mu­barak. Fri­språ­ki­ga jour­na­lis­ter döms till långa fäng­el­se­straff. Fria fack­för­e­ning­ar och and­ra från stats­mak­ten själv­stän­di­ga or­ga­ni­sa­tio­ner får allt svå­ra­re att ver­ka.

Med un­dan­tag för FN:s män­ni­sko­rätts­kom­mit­té, så har om­värl­den i all­män­het och väst­värl­den i syn­ner­het be­hand­lat den nya re­gi­men i Kai­ro med sil­kesvan­tar. Egyp­tens pre­si­dent, fält­mar­skalk al-Si­si, togs ny­li­gen emot på of­fi­ci­ellt be­sök i Ber­lin och i höst väl­kom­nas han till Lon­don. Väst­värl­dens re­ge­ring­ar mås­te bör­ja ta si­na de­mo­kra­tis­ka ide­al på allvar och pri­o­ri­te­ra lång­sik­tigt för­tro­en­de­ful­la re­la­tio­ner med fol­ken i arab­värl­den fram­för kort­sik­tigt luk­ra­ti­va för­bin­del­ser med de­ras för­tryc­ka­re. Det­ta ut­gjor­de den ara­bis­ka vå­rens cen­tra­la lär­dom. Den egyp­tis­ka re­gi­men mås­te pressas till fri­giv­ning av samt­li­ga po­li­tis­ka fång­ar, in­klu­si­ve de 176 par­la­ments­le­da­mö­ter som fängs­lats ef­ter sum­ma­ris­ka rät-

Väst­värl­dens re­ge­ring­ar mås­te bör­ja ta si­na de­mo­kra­tis­ka ide­al på allvar och pri­o­ri­te­ra lång­sik­tigt för­tro­en­de­ful­la re­la­tio­ner med fol­ken i arab­värl­den fram­för kort­sik­tigt luk­ra­ti­va för­bin­del­ser med de­ras för­tryc­ka­re.”

te­gång­ar. Om nå­gon av des­sa verk­li­gen gjort sig skyl­dig till brott mås­te det­ta ve­ri­fie­ras i rätts­säk­ra och in­ter­na­tio­nellt över­va­ka­de ju­ri­dis­ka pro­ces­ser. EU och dess med­lems­län­der mås­te vi­da­re, på­tag­ligt och känn­bart, gö­ra klart för fält­mar­skal­ken i Kai­ro att det in­te är okej att stör­ta, fängs­la och dö­ma en folk­vald ci­vil pre­si­dent till dö­den. Om al­la de­mo­kra­tis­ka och fred­li­ga vägar till sam­hälls­för­änd­ring bloc­ke­ras så ris­ke­rar vål­dets lo­gik att ta över­han­den. Det är ing­en slump att an­ta­let terror­dåd nu väx­er snabbt i Egypten. Ny­li­gen spräng­des lan­dets riks­å­kla­ga­re i luf­ten och på Si­nai-halvön flyt­tar mi­li­tan­ta grup­per as­so­ci­e­ra­de med IS fram si­na po­si­tio­ner.

De­mo­kra­tin ut­gör sitt eget mål och är in­te pri­märt, ett me­del för att upp­nå and­ra mål. Om väst­värl­dens de­mo­kra­ti­er står upp för folk­sty­rets prin­ci­per ba­ra när det­ta gyn­nar eg­na makt­in­tres­sen, men an­nars ut­an stör­re be­tänk­lig­he­ter sam­ar­be­tar med de­spo­ter, så ris­ke­rar till­tron till de­mo­kra­tin som sty­rel­se­form att un­der­grä­vas. De­mo­kra­ti kan in­te bå­de va­ra ett makt­in­stru­ment för den ri­ka värl­den och ett ide­al för he­la mänsk­lig­he­ten.

Fo­to: AP

Fö­re det­ta pre­si­den­ten Mu­ham­mad Mur­si, Egyp­tens förs­te folk­val­de le­da­re, stör­ta­des år 2013

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.