Po­li­sen bor­de få mer upp­skatt­ning

Aftonbladet - - Debatt - En helt van­ligt un­der­skö­ters­ka

Folk är duk­ti­ga på att kla­ga, spe­ci­ellt på po­li­sens ar­be­te. Låt mig få stäl­la en en­kel frå­ga: Om nå­got hän­der di­na an­hö­ri­ga – vem kon­tak­tar du? Gran­nen? Nej, du ring­er po­li­sen. En ser­vi­tör kan gö­ra fel, li­kaså en kon­di­tor, lä­ka­re, sjuk­skö­ters­ka el­ler tax­i­chauf­för – men då är det helt okej? Al­la män­ni­skor gör fel oav­sett yr­ke. I slutän­dan är det in­te en kon­di­tor som hjäl­per dig när det hänt din fa­milj, vän­ner el­ler ar­betskol­le­gor nå­got. Dags att po­li­sen får be­röm, ut­an dem skul­le sam­häl­let ald­rig fun­ge­ra. Och hur und­vi­ker du att bli ta­gen av po­li­sen? En­kelt, lev lag­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.