De för­ut­såg fyn­det – för ett år se­dan

Vat­ten­ström­mar går från sök­om­rå­det till Réu­ni­on

Aftonbladet - - Försvunna Mh370 - Oskar Fors­berg oskar.fors­berg@af­ton­bla­det.se

Oce­a­no­gra­fer ri­ta­de för ett år se­dan en kar­ta över plat­ser där vrak­de­lar från MH370 skul­le kun­na hit­tas.

Med kus­lig pre­ci­sion pe­ka­de de ut Ma­da­gas­kar med om­nejd som ett om­rå­de.

Tids­mäs­sigt stäm­mer det ock­så, trots att fynd­plat­sen lig­ger 560 land­mil från sök­om­rå­det.

– Det är in­te alls omöj­ligt, sä­ger An­ders Oms­tedt, pro­fes­sor i oce­a­no­gra­fi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

En kar­ta som kon­stru­e­ra­des av oce­a­no­gra­fer vid Uni­ver­si­ty of Wes­tern Austra­lia (UWA) för ett år se­dan för­ut­såg att vrak­de­lar från MH370 skul­le kun­na dy­ka upp på ön Réu­ni­on.

Ef­ter att pla­net för­svann i mars för­ra året kon­cen­tre­ra­des sök­ning­ar­na till ett om­rå­de i söd­ra In­dis­ka oce­a­nen ba­se­rat på in­for­ma­tion från sa­tel­li­ter.

I söko­pe­ra­tio­nen ingick en mängd per­so­ner med oli­ka ex­per­tis och kom­pe­ten­ser.

”Det är rim­ligt”

En som del­tog och ingick i tea­met som un­der­sök­te ström­mar­na i ha­vet i re­gi­o­nen var Cha­rit­ha Pat­tia­rat- chi, pro­fes­sor i oce­a­no­gra­fi vid Uni­ver­si­ty of Wes­tern Austra­lia (UWA).

Havs­fors­kar­na kon­stru­e­ra­de en kar­ta. Pat­tia­ratchi kom­men­te­rar fyn­det som nu gjorts på ön Réu­ni­on för tid­ning­en The Gu­ar­di­an.

– Det är rim­ligt ba­se­rat på den stu­die vi gjor­de för ett år se­dan. Mel­lan 18 och 24 må­na­der ef­ter för­svin­nan­det skul­le det­ta kun­na va­ra ett om­rå­de där vrak­de­lar dy­ker upp.

Kan ha flu­tit i ett år

An­ders Oms­tedt, pro­fes­sor i oce­a­no­gra­fi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, de­lar sin au­stra­lis­ka kol­le­gas an­ta­gan­den.

– Jag har själv va­rit med om sto­ra över­rask­ning­ar. De­lar kan kom­ma in i ett ström­bäl­te. Det är in­te alls omöj­ligt, sä­ger han till Af­ton­bla­det.

Se­dan fyn­det på Réu­ni­on gjor­des har många frå­gat sig hur en del av en flyg­plans­vinge kan fly­ta.

Ro­nald Bishop, flyglä­ra­re och ex­pert, be­rät­tar för Daily Mail att den upp­hit­ta­de de­len var myc­ket lätt och san­no­likt har va­rit fylld av luft, vil­ket har fått den att fly­ta – el­ler ”halv­fly­ta” ett par me­ter un­der havs­y­tan.

– Den kan ha fär­dats mitt emel­lan havs­bot­ten och ytan i en has­tig­het be­ro­en­de på ha­vets ström­mar.

Fo­to: AP

SÖKIN­SATS Ett austra­liskt mi­li­tär­plan le­tar ef­ter det för­svun­na flyg­pla­net i mars 2014.

An­ders Oms­tedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.