Kän­di­sar­na ra­sar mot tand­lä­ka­ren

N” Har fått fle­ra om­gång­ar av ung­ar” nGuil­lou: Jakt är in­te en lek för män

Aftonbladet - - Del Fem Av Åtta - Pet­ter J Larsson Pet­ter J Larsson pet­ter.j.larsson@af­ton­bla­det.se

Han dö­da­de le­jo­net Ce­cil bru­talt – och ha­tas över he­la värl­den.

Nu ra­sar kän­di­sar­na mot tand­lä­ka­ren Wal­ter Pal­mer.

– Vi skul­le kun­na flå ho­nom le­van­de och hug­ga av hans hu­vud, sä­ger me­die­pro­fi­len Pi­ers Mor­gan, 50, i sin Daily Mail-ko­lumn.

På ba­ra någ­ra da­gar har den ame­ri­kans­ke tand­lä­ka­ren Wal­ter Pal­mer bli­vit en av värl­dens mest ha­ta­de per­so­ner. Ef­ter att det i tis­dags blev känt att det var han som bru­talt dö­dat Zim­babwes mest po­pu­lä­ra le­jon, Ce­cil, har 55-åring­en själv bli­vit hög­vilt för djuräls­ka­re över he­la värl­den.

”Flå ho­nom le­van­de”

Och kän­di­sar­na ra­sar. Talkshow­vär­den Jim­my Kim­mel, 47, sa i sitt pro­gram ”Jim­my Kim­mel Li­ve”:

– Är det så svårt för dig att få en erek­tion att du be­hö­ver dö­da nå­gon som är star­ka­re än du?

Me­die­pro­fi­len Pi­ers Mor­gan, 50, skri­ver i en Daily Mail­ko­lumn att Pal­mer får ho­nom att krä­kas.

”Vi skul­le al­la ta en bå­ge och skju­ta någ­ra pi­lar in i hans lem­mar för att gö­ra ho­nom inka­pa­bel att rö­ra sig. Se­dan skul­le vi lugnt vand­ra dit, flå ho­nom le­van­de, hug­ga hans hu­vud från hal­sen och ta en mas­sa bil­der av oss fli­nan­de åt hans kött.”

”Ak­ta er!”

Dess­utom lik­ställs han med djä­vu­len – av frun till mörk­rets prins.

”Wal­ter Pal­mer är sa­tan. Jag vet in­te hur nå­gon skul­le kun­na gå till den­na man för tand­lä­kar­tjäns­ter. Han är en mör­da­re. Ak­ta er!” twitt­rar Sha­ron Os­bour­ne, 62. Le­jo­net Ce­cil dö­da­des bru­talt men hans ung­ar kom­mer att över­le­va.

Det för­säk­rar Jan Guil­lou.

– Man kan rim­ligt­vis in­te va­ra her­re för en flock när man är tret­ton, sä­ger den er­far­ne jä­ga­ren.

Le­jo­net Ce­cils död har bli­vit en världs­snackis. Det var i bör­jan på ju­li som den ame­ri­kans­ke tand­lä­ka­ren Wal­ter Pal­mer med hjälp av två lo­ka­la gui­der ska ha loc­kat ut den po­pu­lä­ra 13-åring­en från sin na­tio­nal­park, ska­de­skju­tit ho­nom med en pil­bå­ge, hals­hug­git och se­dan flått ho­nom. För­fat­ta­ren Jan Guil­lou, 71, har ja­gat i Afri­ka i 12 år och själv fällt ett le­jon. Han för­dö­mer an­vän­dan- det av pil­bå­ge vid jakt.

– Jakt är in­te en lek för män. Vill man le­ka med pil­bå­ge så kan man gö­ra det ut­an att ska­de­skjut­na nå­gon, sä­ger han.

För­bju­det i Sve­ri­ge

I Sve­ri­ge är båg­jakt för­bju­det, men på si­na jakt­re­sor i Afri­ka har han då och då stött på båg­jä­ga­re, som i re­gel är ame­ri­ka­ner.

– Det är ett stort land med väl­digt många jä­ga­re samt väl­digt star­ka man­lig­hets­i­de­al och va­pen­fix­e­ring, sä­ger Guil­lou.

Ef­ter att Ce­cils bru­ta­la död bli­vit en världs­ny­het sa John­ny Rod­ri­gues, chef för Zim­babwe Con­ser­va­tion Task For­ce, till CNN:

– Det sorg­li­gas­te nu, när Ce­cil är död, är att hans tron­föl­ja­re Je­richo kom­mer att dö­da al­la hans ung­ar för att själv pa­ra sig med ho­nor­na. Det är det nor­ma­la för le­jon.

’Bor­de bli­vit dö­dad’

Men Jan Guil­lou är tvek­sam till att Ce­cils ung­ar skul­le svä­va i fa­ra.

– Det är fle­ra de­tal­jer i den här histo­ri­en som jag in­te rik­tigt kän­ner mig be­kväm med. Jag har ald­rig hört ta­las om ett tret­ton år gam­malt le­jon. Vid den ål­dern bor­de han ha bli­vit dö­dad av hy­e­nor el­ler and­ra le­jon. Ett så­dant le­jon skul­le vi and­ra be­trak­ta som i högs­ta grad skjut­bart.

Ge­ner­na le­ver vi­da­re

För­fat­ta­ren, som själv väg­rar att ja­ga i Zim­babwe ef­tersom han in­te vill ge stöd åt Ro­bert Mu­ga­bes re­gim, är sä­ker på att ge­ner­na från le­jo­net med den vack­ra ma­nen kom­mer att le­va vi­da­re.

– Ja, har han kun­nat gö­ra nya små le­jon un­der så lång tid så mås­te de ce­cils­ka ge­ner­na va­ra från det vil­da Afri­kas bäs­ta pil­le.

Sveriges förs­ta le­jon- ex­pert, zoo­lo­gen Gö­ran Spong som i två år levt med 150 le­jon i Tan­za­nia, hål­ler med Jan Guil­lou om att Ce­cils ung­ar tro­ligt­vis kom­mer att över­le­va.

– Har han va­rit i floc­ken i tret­ton år har han ju fått fle­ra om­gång­ar av ung­ar, och den en­da om­gång som möj­li­gen skul­le va­ra i fa­ra är den sista, som kan va­ra upp emot två år gam­la, sä­ger han.

Spong har in­te hel­ler hört ta­las om en 13 år gam­mal han­ne.

– För en han­ne är det ju otro­ligt gam­malt, fram­för allt om han skul­le ha en egen flock. Den älds­ta ho­nan som man sett i sta­tisti­ken har va­rit fjor­ton år gam­mal.

VÄG­RAR JA­GA I ZIM­BABWE Jan Guil­lou för­dö­mer an­vän­dan­det av pil­bå­ge vid jakt. Han för­säk­rar ock­så att Ce­cils ung­ar kom­mer att över­le­va.

Sha­ron Os­bour­ne.

Jim­my Kim­mel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.