”Jag är 32 år – och har ald­rig fått or­gasm”

Aftonbladet - - Wendela Sex & Sånt - Upp­gi­ven och oro­lig

Jag är en tjej på 32 år som ald­rig har lyc­kats få or­gasm. Var­ken med en kil­le el­ler på egen hand. Vad gör jag för fel? Är det fel på mig?

Fo­ku­se­ra på att ut­fors­ka dig själv, din kropp, din lust och din njut­ning. Vad blir du sex­u­ellt upp­het­sad av? Vil­ka sex­u­el­la fan­ta­si­er trig­gar dig. En del är att fak­tiskt va­ra sex­u­ellt eg­gad för att kun­na få en or­gasm. Se­dan hand­lar det om att vå­ga släp­pa kon­trol­len och ba­ra ge sig hän samt en del tek­nik. Stäng av mo­bi­len, ska­pa dig ett sen­su­ellt rum med egen ostörd tid, där du får upp­täc­ka dig själv. Det är först när du vet vad du nju­ter av som du ock­så kan för­med­la det vi­da­re till en part­ner. Ta en sak i ta­get och lägg un­dan tan­kar på att ja­ga or­gas­mer och pre­ste­ra sex­u­ellt.

Fo­to: THINKSTOCK

HYGIENMANI ”Min tjej är ma­nisk när det gäl­ler min hy­gi­en. Hur får jag hen­ne att för­stå att hon har gått för långt?”

Af­ton­bla­dets sex­o­log Linn Heed Ac­ker­feldt sva­rar på frå­gor om sex, re­la­tio­ner, kär­lek och in­ti­mi­tet. Linn är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut och ut­bil­dad sex­o­log. Har du en frå­ga? Mejla

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.