”Är det nor­malt att tän­da på väl­digt unga?”

Aftonbladet - - Wendela Sex & Sånt -

Härom­da­gen fick jag ve­ta att min kil­le tän­der på porr, där tje­jer­na ser väl­digt unga ut, näs­tan barn. Jag blev helt choc­kad, äck­lad och för­tviv­lad. Hur nor­malt är det­ta? Vad ska jag gö­ra? Ska jag gö­ra slut med ho­nom? Vi har ett väl­digt bra sex­liv, så det är ju in­te att han in­te tän­der på mig och min kvinn­li­ga och kur­vi­ga kropp. Jag för­står in­te hur man kan gå igång sex­u­ellt på någon­ting som lik­nar en oskulds­full barn­kropp.

Sex­u­el­la fan­ta­si­er kan tän­ja väl­digt myc­ket på grän­ser­na och för­bu­den. Det är där­för fan­ta­si­er in­te all­tid bör el­ler ska re­a­li­se­ras i verk­lig­he­ten. Det är klart att när han väl­jer att tit­ta på porr som utmanar grän­ser­na för vad som är ac­cep­ta­belt för dig, och för många and­ra, är det in­te så kons­tigt att du blir il­la be­rörd. För­sök att pra­ta med ho­nom om det­ta. Vad bott­nar den här fa­sci­na­tio­nen i? Var­för mås­te han över hu­vud ta­get tit­ta på porr? Hur får han ihop sa­ker och ting? Stå upp för det som är di­na grän­ser. Från att fan­ti­se­ra till att ge ut­tryck för fan­ta­sin ge­nom att kon­su­me­ra porr, är att ta det ett steg läng­re. Jag tyc­ker att det är sunt att du re­a­ge­rar.

Da­ko­ta Johnsson om in­spel­ning­en av ”Fifty sha­des of Grey”

Var­för kan jag in­te kom­ma?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.