HOROSKOPET

Aftonbladet - - Kryss & Quiz - I ru­tor­na så att 1–9 finns med i var­je vågrät och lod­rät rad, och i var­je mar­ke­rad lå­da med 9 ru­tor. Ing­en siff­ra får fin­nas mer än en gång i var­je rad och lå­da.

Vä­du­ren

21/3-20/4

Krop­pen be­hö­ver vi­la men sjä­len be­hö­ver in­spi­ra­tion och nya in­tryck. Pas­sa på att vid­ga di­na vy­er.

Vå­gen

24/9-23/10

In­spi­re­ran­de lör­dag med humor, vik­ti­ga dis­kus­sio­ner och mö­ten med män­ni­skor du lär dig av.

i mor­gon, lör­dag, av Tor To­lan­der och Han­na Venn­berg

Ox­en

21/4-21/5

Se­na kväl­len blir bra men i öv­rigt hand­lar lör­da­gen om hur svårt det kan va­ra att kom­ma över­ens. Trist.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11

Du är på då­ligt hu­mör. Shop­ping gör det vär­re, romantik gör det dock bätt­re. Sat­sa på ro­sa moln.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6

Lör­da­gen lå­ter sig for­mas av dig om du läg­ger ner li­te mö­da på det. An­nars blir den halv­bra än­då.

Skyt­ten

23/11-21/12

Lör­da­gen bju­der på humor och kanske sport. Du trivs i grupp, är du en­sam tap­par du snabbt su­gen.

22/6-22/7

Var­dag­ligt, med tan­ke på att det är en lör­dag. Ru­ti­ner, småprat, ingen­ting spän­nan­de hän­der.

Sten­boc­ken

22/12-20/1

Du äg­nar lör­da­gen åt att gö­ra sa­ker som verk­li­gen tar tid, i al­la fall in­nan du får se ett slut­re­sul­tat.

23/7-23/8

Du in­spi­re­rar and­ra till att va­ra spon­ta­na och in­falls­ri­ka. Myc­ket tack va­re din egen ri­ka fan­ta­si.

Vat­tu­man­nen

21/1-18/2

Må­nen in­spi­re­rar och ger dig en sen­su­ell lör­dag med många över­rask­ning­ar.

24/8-23/9

Myc­ket att gö­ra, men det du ska gö­ra sker med så jäm­na mel­lan­rum att ing­en stress upp­står.

Fis­kar­na

19/2-20/3

Lugn och fin dag även om ditt kär­leksliv är en smu­la tur­bu­lent un­der ytan. Frisk luft är nyt­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.