Ja

Aftonbladet - - Tv Fredag -

Pri­de­vec­kan fort­sät­ter och med den SVT:s Regn­båg­s­te­ma. I går vi­sa­de Kun­skaps­ka­na­len do­ku­men­tä­ren ”Ge­or­ge Ta­keis liv och kär­lek”. Skå­de­spe­la­ren är i Sve­ri­ge mest känd som Mr Su­lu i ”Star trek”. Men hans be­rät­tel­se är oer­hört färg­stark och att lä­ra kän­na ho­nom är att gö­ra sig själv en stor tjänst.

Ta­keis liv är så oer­hört myc­ket mer än ”Star trek”. Hans käns­la för rätt­vi­sa for­ma­des un­der and­ra världs­kri­get då han som ame­ri­kansk poj­ke med ja­panskt ur­sprung, lik­som så­många and­ra, spär­ra­des in i läger och behandlades som en krigs­fånge, trots att han var ame­ri­kansk med­bor­ga­re och in­te ha­de nå­got med Ja­pan att gö­ra. Den er­fa­ren­he­ten gjor­de ho­nom till en käm­pe. Fil­men går en skick­lig ba­lans­gång mel­lan all­var­li­ga äm­nen och en näs­tan bubb­lan­de gläd­je. Vi kom­mer väl­digt nä­ra Ta­kei och hans ma­ke Brad, som har va­rit ihop i 25 år. De skrat­tar myc­ket, små­grä­lar ibland och ar­be­tar bå­da hårt på att för­val­ta Ta­keis kar­riär. Myc­ket ro­ligt att den evi­ga tvis­ten mel­lan Ta­kei och Wil­li­am Shat­ner fort­sät­ter i fil­men.

För den le­ver fort­fa­ran­de, i all­ra högs­ta grad. Ta­kei har va­rit en fö­re­bild i 50 år nu. Först för unga asi­a­ter som ba­ra ha­de sett vi­ta skå­de­spe­la­re i hjäl­te­rol­ler på tv. Se­dan, i takt med att ”Star trek”-kul­ten väx­te, för sci-finör­dar. Och till sist för gay­rö­rel­sen. Nu­me­ra fly­ter allt sam­man, då Ta­kei fort­sät­ter ar­be­ta som skå­de­spe­la­re, men även gör hyl­la­de fram­trä­dan­den på sci-fi-mäs­sor och oli­ka po­li­tis­ka in­sat­ser för gay­rö­rel­sen och för att be­va­ra min­net av USA:s skam­li­ga be­hand­ling av si­na med­bor­ga­re med ja­panskt ur­sprung un­der kri­get.

Myc­ket sym­pa­tiskt. Men sam­ti­digt be­rö­var in­te fil­men Ta­keis mänsk­lig­het och gör ho­nom till ett hel­gon. In­te minst är det tyd­ligt i en scen där han träf­far ”Star trek”kol­le­gan Wil Whea­ton – och vikt­hå­nar ho­nom! När Brad se­dan på­pe­kar det får han till svar ”Gjor­de jag? I så fall är jag led­sen”. Brad sva­rar ”Det är du in­te alls”.

Även nå­gon som krä­ver av and­ra att få be­hand­las ut­an för­do­mar kan bli blind.

I kväll ser jag ”Ta­req Tay­lors nor­dis­ka mat­re­sa” (TV4).

21.00 Kvar­te­ret Ska­tan R Svensk hu­mor­se­rie från 2006. Del 4 av 6. Hand­ling­en kret­sar kring de två pa­ren Fri­da och Magnus, Kristi­na och Ulf samt sing­eln Jen­ny. 21.30 Ett fall för Ve­ra Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2012. Del 1 av 4. Ve­ra åter­ser sin förs­ta men­tor ef­ter att nå­gon slängt in en brand­bomb i hans hus. 23.00 Rap­port 23.05 Som­mar­pop i Oslo Pop­kon­sert från 2015.

är en av ar­tis­ter­na på sce­nen. Kon­ser­ten är in­spe­lad på Råd­husplas­sen i Oslo i slu­tet av ju­ni. Allsångs­sce­nen är din Mu­sikun­der­håll­ning från 2015. En tim­me med från Skan­sen i Stock­holm. Dröm­tu­ren Norsk re­por­ta­ge­se­rie från 2014. Del 6 av 6. Även 1/8. 2.05 Den en­da vä­gen väs­terut 2.30 Allsång på Skan­sen 3.30 Dö­den, mot­lju­set och grog­gen R 4.00 Hjär­te­vän­ner 4.30 Jdd­ra med dn hjär­na 5.00 Sve­ri­ge i dag som­mar 5.15–6.10 Nå­gon­stans i Sve­ri­ge

0.05

1.05

20.55 K-märk­ta ord R

Svensk språkse­rie. 21.00 Ak­tu­ellt 21.25 Re­gi­o­na­la ny­he­ter 21.30 Sport­nytt 21.45 Man­nen som viss­te för myc­ket Ame­ri­kansk bt­hril­ler från 1956. Hit­ch­cocks ny­in­spel­ning av sin egen film från 1934 är en spi­onhisto­ria. I rol­ler­na:

Re­gi: 23.40 Luck 0.30 Valp­fe­ber 1.00 Ny­he­ter 3.05 Som­ma­ran­dakt från Vinga R 3.35–5.05 Ny­he­ter

22.50 For a good ti­me, call… Ame­ri­kansk ko­me­di från 2012. Den till­ba­kadrag­na Lau­ren och den oan­sva­ri­ga Ka­tie är fö­re det­ta fi­en­der. I rol­ler­na:

Re­gi: 0.35 How I met your mot­her 1.05 Your high­ness

2.50

3.30 Ame­ri­kanskt även­tyr från 2011. Prins Tha­de­ous blir kon­stant överskug­gad av sin bror, prins Fa­bious. I rol­ler­na:

Na­vy CIS Del 22 av 24. Gäng­et ut­re­der en brand på ett ör­logs­far­tyg. Left to die Ame­ri­kanskt dra­ma från 2012. Sand­ra är på väg hem från en se­mester­tripp när hon blir an­kla­gas för att smugg­la dro­ger. I rol­ler­na:

5.00 Go on 5.25–6.00 Nan­ny R

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.