SVE­RI­GE SPÖ­KAR

DEL 5: vem läg­ger blom­mor på falks grav?

Aftonbladet - - Sidan 1 -

Fram till bör­jan av 1800-ta­let var dö­den den van­li­gas­te be­straff­ning­en för grova brott. En­ligt 1734 års lag be­straf­fa­des 72 oli­ka ty­per av brott med dö­den, bland an­nat hä­del­se, ti­de­lag, troll­dom och blodskam. Den sista häng­ning­en ge­nom­för­des 1836 då dräng­en Nils Måns­son av­rät­ta­des för rån­mord. Där­ef­ter sked­de al­la avrätt­ning­ar ge­nom hals­hugg­ning. Den sista kvin­nan att av­rät­tas var Yng­sjömör­ders­kan An­na Måns­dot­ter. Hon hals­höggs 1890 för mord på sin svär­dot­ter. Den sista av­rätt­ning­en i Sve­ri­ge verk­ställ­des 1910 då rån­mör­da­ren Jo­han Al­fred An­der hals­höggs med gil­jo­tin, den en­da som nå­gon­sin av­rät­tats med det­ta red­skap i Sve­ri­ge. Den sista of­fent­li­ga av­rätt­ning­en verk­ställ­des 1876 då rån­mör­dar­na Gustav Hjert och Kon­rad Tector hals­höggs. 1877 in­för­des la­gen om in­ter­mu­ral av­rätt­ning. Dö­dan­det sked­de där­ef­ter in­ne på fäng­el­se­går­dar­na och in­te som ett spek­ta­kel för all­män­he­ten. Den sista döds­döm­da i Sve­ri­ge som in­te be­nå­da­des var den så kal­la­de äng­la­ma­kers­kan Hil­da Nils­son. Hon döm­des

KUS­LIG TRA­DI­TION Här, i den gle­sa tall­sko­gen på Sved­mon i Ha­bo blev di­li­gens­rå­na­ren Jo­nas Falk hals­hug­gen och begraven 1855. Re­dan da­gen ef­ter låg blom­mor på gra­ven – och det har fort­satt se­dan dess. OGÄST­VÄN­LIGT I när­he­ten av Jo­nas Falks grav står en ut­bränd Saab. ”Här up­pe vid gra­ven hän­der det myc­ket med bi­lar­na”, sä­ger Per Wahl­ström, mu­sei­pe­da­gog i Ti­da­holm. En­ligt ho­nom stan­nar mo­to­rer, gps:er slu­tar fun­ge­ra och bi­lar får punk­te­ring. MYTOMSPUN­NEN PLATS När Af­ton­bla­det be­sö­ker Falks grav står två plast­va­ser ful­la med blom­mor på plat­sen. HANS ÖDE BLEV FILM Oscar Steen ge­stal­tar Jo­nas Falk i den dra­ma­ti­se­ra­de do­ku­men­tä­ren”Falks grav” från 2013. Jo­han Al­fred An­der. Gustav Hjert. Hil­da Nils­son. till dö­den för mord på åt­ta små barn 1917, men tog sitt eget liv in­nan do­men hann verk­stäl­las. 1921 av­skaf­fa­des döds­straf­fet i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.