Han vann mot taxi-sla­ve­ri­et

Aftonbladet - - Kultur - Åsa Lin­der­borg

DO­KU­MEN­TÄR Få nä­ring­ar är så gri­si­ga som den svens­ka tax­i­bran­schen. Tu­sen­tals chauf­fö­rer job­bar ut­an kol­lek­tivav­tal, re­gle­ra­de ar­bets­ti­der och pen­sions­av­sätt­ning­ar.

Ar­bets­för­med­ling­en öser nystarts­bi­drag över mark­na­den, ef­tersom det är ett en­kelt sätt att få folk i ar­be­te. Bran­schen är så över­e­ta­ble­rad att en fö­ra­re kan vän­ta två tim­mar en kör­ning. Det ger in­te många se­ki­ner i lö­ne­ku­ver­tet. 150 tim­mars över­tid i må­na­den är ing­en ovan­lig­het, trots att la­gen sä­ger max 200 tim­mar per år.

Ett stort pro­blem är kör­ning­ar­na in­om färd­tjäns­ten. Det tax­i­bo­lag som er­bju­der sig att ut­fö­ra tjäns­ten för lägst kost­nad vin­ner upp­hand­ling­en. I Stock­holm är det Få­gel­viks­grup­pen (det vill sä­ga Taxi 020, Taxi Ku­rir, Tob Cab, Taxi Sve­ri­ge) som vun­nit färds­tjänst­kon­trak­tet ge­nom ett bud som är så skam­ligt lågt, att fö­rar­na ar­be­tar för svält­lö­ner. En chauf­för mås­te ta en kör­ning för hal­va be­lop­pet, an­nars kan hen bli av med sin li­cens.

För­ra året gjor­de Sve­ri­ges Ra­di­os re­port­rar Ma­ria Rid­derstedt och Karin Wett­re en pri­sad gransk­ning om Få­gel­viks­grup­pen och dess my­tis­ke grun­da­re Rolf Karls­son. (Den finns fort­fa­ran­de på SR Play.) Den störs­ta ak­tö­ren har de säms­ta vill­ko­ren, kon­sta­te­ra­de de.

”Tax­ikung­en” he­ter de­ras re­por­tage, och en snar­li­ka ti­tel, Tax­i­klub­ben, har en ny filmdo­ku­men­tär av Johan Palm­gren. Den hand­lar ock­så om Rolf Karls­sons im­pe­ri­um, men fram­för allt om Al­lo­nia Seb­ha­tu från Jord­bro, som tog strid mot sin ar­bets­gi­va­re. När Al­lo­nia or­ga­ni­se­ra­de sig och någ­ra kol­le­gor för dräg­li­ga ar­bets­vill­kor, fick han spar­ken.

Un­der två år följ­de Johan Palm­gren Al­lo­ni­as kamp. Ka­me­ran rul­lar när ett ti­o­tal tax­i­chauf­fö­rer kon­fron­te­rar de bor­ger­li­ga po­li­ti­ker­na i Stock­holm, som sä­ger att de in­te kän­ner nå­got an­svar för lö­ne­dump­ning­en.

Mik­ro­fo­nen är påsla­gen när en chef på Få­gel­viks­grup­pen sä­ger att han ski­ter full­stän­digt i om fö­rar­na har peng­ar till jul­klap­par åt si­na ung­ar.

Al­lo­nia har tre dött­rar. I bör­jan har han även en hust­ru, men ar­be­tet och ak­ti­vis­men slår sön­der fa­mil­jen.

Tax­i­klub­ben är en film om en mild och me­to­disk man som vägrade ge upp. Al­lo­nia lyc­kas med det som al­la and­ra gått bet på; han får tag på den my­tis­ke Rolf Karls­son i ett se­mester­pa­ra­dis som be­kostats av stat­ligt sub­ven­tio­ne­ra­de skit­lö­ner.

Sam­ma vår sål­des Få­gel­viks­grup­pen till ett ame­ri­kanskt risk­ka­pi­tal­bo­lag. Prislap­pen är okänd, men tro­ligt­vis fick Karls­son mel­lan 2 och 3 mil­jar­der för sitt sla­vim­pe­ri­um. Det är in­te sä­kert att H. I. G Ca­pi­tal är en bätt­re ar­bets­gi­va­re, men de kan knap­past va­ra säm­re.

Tax­i­klub­ben är en film om en män­ni­ska med säll­synt stort ci­vil­ku­rage. Al­lo­nia blev vis­ser­li­gen av med job­bet, men han och hans kam­ra­ter lyc­kas kanske än­då änd­ra he­la po­li­ti­ken. Ett lag­för­slag är på väg till riks­da­gen som in­ne­bär att upp­hand­lan­de myn­dig­he­ter i vis­sa fall ska stäl­la krav på ar­bets­rätts­li­ga vill­kor.

Johan Palm­gren står bakom fle­ra upp­skat­ta­de do­ku­men­tär­fil­mer som nått stor publik, där­ibland Vi­ka­ri­en, Sex­temp­let och Be­dra­ga­ren. Tax­i­klub­ben har fått eko­no­miskt stöd från Konst­närs­nämn­den och Filmin­sti­tu­tet. Men även av SVT, som nu has­tigt be­stämt sig för att in­te sän­da fil­men. SVT an­ser att den går för hårt åt Få­gel­viks­grup­pen. Det är ett obe­grip­ligt ar­gu­ment; sänd­nings­till­stån­det som re­gle­rar ut­bu­det i SVT och SR ha­de inga pro­blem med den av­slö­jan­de ra­dio­do­ku­men­tä­ren.

”Tax­i­klub­ben” är ett ex­em­pel på den ängs­lig­het som nu­me­ra vi­lar över SVT. Ge­nom att in­te sän­da fil­men ger pub­lic ser­vice dess­utom Få­gel­viks­grup­pen rätt i sin stra­te­gi att väg­ra pra­ta med jour­na­lis­ter och fil­ma­re; om vi in­te sä­ger nå­got, kan gransk­ning­en an­ses som opar­tisk och för­hopp­nings­vis in­te sän­das.

Ef­tersom in­te SVT vi­sar Tax­i­klub­ben, gör Af­ton­bla­det Kul­tur det. Från och med i dag (20 ju­ni) och vec­kan ut går fil­men att strea­ma dyg­net runt på af­ton­bla­det.se/ kul­tur. Det gör att tax­i­chauf­fö­rer, som har myc­ket död­tid i bi­len i vän­tan på en kör­ning men ald­rig tid att gå på bio, kan se fil­men på job­bet i sin mo­bil. Vi hop­pas att den kan in­spi­re­ra fle­ra att för­sö­ka för­änd­ra si­na ar­bets­vill­kor och där­med si­na liv. Af­ton­bla­det Kul­tur bju­der lä­sar­na på Johan Palm­grens nya do­ku­men­tär ”Tax­i­klub­ben”. Un­der en vec­ka med start i dag kan du se fil­men om tax­i­chauf­fö­ren Al­lo­nia Seb­ha­tus kamp mot tax­isla­ve­ri­et. Log­ga in på www.af­ton­bla­det.se/kul­tur och klic­ka vi­da­re.

Fo­to: JOHAN PALM­GREN

Al­lo­nia Seb­ha­tu i do­ku­men­tä­ren ”Tax­i­klub­ben” som vi­sas på www.af­ton­bla­det.se/kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.