Mänsk­ligt liv i sko­gen

Aftonbladet - - Kultur - Pet­ter Lind­gren

BILDERBOK Me­dan röd­ha­ken glas­sar om­kring på Ibi­za får vi som är kvar här up­pe i norr grä­va ner oss bäst vi kan.

El­ler ta det säk­ra fö­re det osäk­ra och dö så fort det bör­jar vint­ras, som kors­spin­deln.

Att va­ra mus ver­kar för­stås cool, för då har man ju det sub­ni­va­la rum­met att ku­ta om­kring i, ut­rym­met som om vin­tern bil­das mel­lan mel­lan mar­ken och vär­man­de snötäc­ket.

Pes­tigt nog kan det dock vi­sa sig att det re­dan lig­ger en mör­darsni­gel och snar­kar i mus­bo­et när det är dags att av­run­da sä­song­en: ”Mums! Jag dröm­mer om al­la blom­mor jag ska mör­da i vår!”.

Det­ta och myc­ket mer i Sa­rah Shep­pards Dju­ren i sko­gen – Vin­ter­bo­ken (Rabén & Sjögren), en fak­ta­bil­der­bok som lik­het med hen­nes ti­di­ga­re, om bland an­nat ha­jar och di­no­sau­ri­er, på ett ut­märkt vis väger fas­ligt mot be­då­ran­de.

Shep­pard kan möj­li­gen be­skyl­las för strö an­tro­po­mor­fis­mer om­kring sig i tid och otid, hen­nes djur om­ger sig stän­digt med ett sa­tans bab­bel i form av prat­bubb­lor, men å and­ra si­dan pe­kar sam­ti­da forsk­ning mot att män­ni­skor­na och dju­ren är varand­ra me­ra li­ka än vad nå­gon egent­li­gen vill kän­nas vid.

Ta ba­ra bäv­rar­na, djur­ri­kets brac­kor som, be­rät­tar Shep­pard, smäl­ler upp si­na hyd­dor ut­an en tan­ke på strand­skydd el­ler gran­nar ned­ströms. Se­dan sit­ter de där­in­ne och har det gott me­dan små­dju­ren dör i drö­sar, och med över­skotts­vär­men sipp­ran­de ut ur top­pen som en li­ten ång­slinga ring­lan­de mot den grö­na vin­ter­skym­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.