Här kän­ner sig Löfven näs­tan som hem­ma

Aftonbladet - - Ledare -

19 JU­NI 2017 Löfvens tal i Jär­va

Me­dan Em­ma­nu­el Macron vann än­nu en jord­skreds­se­ger, i par­la­mentsva­lets and­ra om­gång i Frankrike i går, höll Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter tal på Spånga id­rotts­plats i Stock­holm.

I Frankrike har Macrons ny­bil­da­de par­ti La ré­publi­que en mar­che ska­kat om det po­li­tis­ka eta­blis­se­mang­et. I Sve­ri­ge ra­tar Löfven årets po­li­ti­ker­vec­ka i Al­me­da­len.

Det finns fak­tiskt en kopp­ling.

I gas­san­de sol­sken och med pu­blik­re­kord av­slu­ta­de Ste­fan Löfven i går den nio da­gar långa po­li­ti­ker­vec­ka som an­ord­nats av eldsjä­len Ah­med Ab­di­rah­man och den ide­el­la för­e­ning­en Glo­bal vil­lage.

Stats­mi­nis­tern öpp­na­de sitt tal med att sä­ga att det mås­te ha va­rit så här Olof Pal­me kän­de när han för förs­ta gång­en stod på ett bil­flak i Al­me­da­len.

Ste­fan Löfven ha­de med sig ett vallöf­te om 1,5 mil­jar­der kro­nor till sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den och ta­la­de om ett sam­hälls­byg­ge som al­la del­tar i. Visst ta­la­de han om rätt, men i hu­vud­sak var det ett tufft tal om plikt.

Hår­da­re straff och över­vak­nings­ka­me­ror ska kom­ma åt gäng­kri­mi­na­li­te­ten. Gangs­ter­kung­ar ska gri­pas – in­te glo­ri­fie­ras. Bud­ska­pet till dem som kas­tar sten på blå­ljus­per­so­nal: rör in­te vå­ra hjäl­tar. Män­ni­skor som kom­mer till Sve­ri­ge ska lä­ra sig svens­ka och gö­ra sig an­ställ­nings­ba­ra. He­der­s­våld gör stats­mi­nis­tern för­ban­nad.

Ing­en po­li­ti­ker­broi­ler

Ste­fan Löfven kän­ner sig mer hem­ma på en scen i Jär­va än fram­för pr-kon­sul­ter i Al­me­da­len. Det är en av hans störs­ta till­gång­ar: käns­lan av att det är en män­ni­ska som ta­lar, ing­en ro­bot­lik po­li­ti­ker­broi­ler.

Men även om sto­ra de­lar av Jär­va­fäl­tet röst­mäs­sigt ser ut som Sve­ri­ge gjor­de un­der Tage Er­lan­ders stor­hets­tid så finns här ett pro­blem: val­del­ta­gan­det. I ett av val­di­strik­ten här fick So­ci­al­de­mo­kra­ter­na över 70 pro­cent – men knappt 42 pro­cent rös­ta­de.

Sam­ma ut­ma­ning­ar

Det var un­ge­fär li­ka stor an­del som gick till val­lo­ka­ler­na i Frankrike i går. Fram­för allt var det unga, fat­ti­ga och ar­bets­lö­sa som stan­na­de hem­ma. Svens­ka po­li­ti­ker står in­för sam­ma de­mo­kra­tis­ka ut­ma­ning. Miss­lyc­kas de kom­mer klyf­tor­na och miss­tron ba­ra att växa.

Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va är ett lov­värt sätt att få po­li­ti­ker­na att ta­la mer med folk i för­or­ter­na och in­te ba­ra om dem. För­hopp­nings­vis åter­kom­mer ini­ti­a­ti­vet i nå­gon form till valå­ret 2018. Ste­fan Löfven har re­dan lo­vat att han ska för­sö­ka kom­ma till­ba­ka. Jon­na Si­ma Af­ton­bla­det

Foto: MAR­CUS ERICSSON/TT

JAGAR VÄL JARE Ste­fan Löfven var av­slapp­nad och um­gicks med in­vå­nar­na i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.