TERRORISM

Aftonbladet - - Kultur - Sci­encesPo/Hurst

OJi­had and de­ath – the glo­bal ap­pe­al of isla­mic sta­te

Oli­vi­er Roy m du mö­ter en väl­ra­kad, ny­bli­ven små­barns­pap­pa i adi­das­bral­lor som spe­lar Call of du­ty, äls­kar Scar­fa­ce, gil­lar att dric­ka bärs och rag­ga på kro­gen så kan det va­ra lä­ge att bli miss­tänk­sam.

Du kan näm­li­gen ha med en po­ten­ti­ell själv­mords­bom­ba­re att gö­ra.

Om per­so­nen dess­utom trä­nar tae kwon­do bör du dra öro­nen åt dig or­dent­ligt. Kamp­sports­klub­bar har näm­li­gen va­rit be­tyd­ligt vik­ti­ga­re än mos­ké­er för att ska­pa ji­ha­dist­cel­ler i Eu­ro­pa.

Lämp­li­gen bör du snabbt kon­trol­le­ra om han flyt­tat hit från ett an­nat land. Då är näm­li­gen ris­ken att han är en bli­van­de IS-kri­ga­re in­te li­ka stor.

Sig­na­le­me­net, som na­tur­ligt­vis in­te är all­var­ligt me­nat, bygger på någ­ra av de slut­sat­ser en av Frank­ri­kes främs­ta ter­ro­ris­t­ex­per­ter, so­ci­o­lo­gen Oli­vi­er Roy gör i sin fan­tas­tis­ka lilla skrift Ji­had and de­ath– the glo­bal ap­pe­al of isla­mic sta­te som nu finns i eng­elsk över­sätt­ning.

En syl­vass och bit­vis dråp­ligt for­mu­le­rad bok där Roy grans­kat ett hund­ra­tal fransk­ta­lan­de ter­ro­ris­ters bak­grund och mo­tiv. In­di­vi­der som 1994– 2016 an­gri­pit mål i Frankrike el­ler Bel­gi­en och/el­ler rest till Le­van­ten för att del­ta i kam­pen för ”glo­bal ji­had”.

Här åter­finns någ­ra av vår tids mest bru­ta­la at­ten­tats­män – de som at­tac­ke­ra­de Brys­sel, Char­lie Heb­do, Ba­taclan och präs­ten Jac­ques Ha­mel.

Och Roys in­te helt okon­tro­ver­si­el­la skrift (han har en en hård kri­ti­ker i den kon­ser­va­ti­ve isla­mo­lo­gen Gil­les Ke­pel) ploc­kar me­to­diskt isär den kon­sen­sus som rå­der i sy­nen på den isla­mis­tis­ka ter­rorns or­sa­ker.

Den nya våg av terror­dåd som drab­bat Eu­ro­pa be­ror näm­li­gen in­te alls på att islam har ra­di­ka­li­se­rats, en­ligt Roy. Tvärtom. Det är nå­got an­nat som hänt.

Terrorism i sig är ing­et nytt – sna­ra­re ett rik­tigt 1800-tals­fe­no­men. In­te ens själv­mords­bäl­tet är nytt, det upp­fanns av ta­mils­ka tig­rar­na re­dan på 80-ta­let. Det som för­änd­rats se­dan 2015, då IS över­tog alQai­das roll som pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion för den in­ter­na­tio­nel­la ter­rorn är en helt ny ”sys­te­ma­tisk” vil­ja att dö hos gär­nings­män­nen. En ni­hi­lism som en­ligt Roy är helt cen­tral för den­na nya våg av mas­smör­da­re.

Det är en märk­lig ut­veck­ling ef­tersom själv­mordster­ro­ris­men i grun­den är ir­ra­tio­nell: att an­vän­da en sol­dat en en­da gång är in­te sär­skilt ef­fek­tivt, de åsam­kar i slutän­dan in­te si­na fi­en­der sär­skilt sto­ra ska­dor och dess­utom för­dö­mer islam själv­mord ef­tersom det stör Guds vil­ja.

”Den nya våg av terror­dåd som drab­bat Eu­ro­pa be­ror näm­li­gen in­te alls på att islam har ra­di­ka­li­se­rats”

Det finns ing­en egent­lig kopp­ling mel­lan väst­värl­dens ar­ga, unga mus­li­mer och den mo­der­na ter­ro­ris­men. Ra­san­de Pa­les­ti­naak­ti­vis­ter och bil­brän­nan­de kids i för­or­ten trans­for­me­ras in­te till själv­mords­bom­ba­re. De har mer ge­men­samt med si­na ar­ga, vi­ta kol­le­gor i ung­domsväns­tern än med IS-kri­gar­na.

In­te hel­ler finns någ­ra in­di­ka­tio­ner på att IS vill trig­ga väst­värl­den att an­gri­pa mus­li­mer för att på så sätt ra­di­ka­li­se­ra fler kri­ga­re. Det är en ”Hou­el­le­becq-fan­ta­si”, skri­ver Roy.

Han har in­te ens lyc­kats hit­ta nå­gon glas­klar klass­pro­fil på för­ö­var­na. Många kom­mer vis­ser­li­gen från pro­blem­om­rå­den och har en kar­riär av små­brott bakom sig, men and­ra kom­mer från väl­bär­ga­de hem i väst­ra Pa­ris.

Vissa sa­ker är dock kon­stan­ta un­der de 20 år stu­di­en täc­ker. Mör­dar­na är säl­lan in­vand­ra­re, desto of­ta­re barn till in­vand­ra­re (60 pro­cent). Kon­ver­ti­ter ut­gör 25 pro­cent. De är (med ett en­da un­dan­tag) ald­rig af­gha­ner. Of­ta gif­ter de sig el­ler skaf­far barn strax in­nan då­den.

Unikt för den isla­mis­tis­ka ter­rorn är ock­så att många dåd ge­nom­förs av bröd­ra­par. Hälf­ten i Brys­sel-Ba­taclan-cel­len var brö­der. Grup­per­na be­står all­tid av ex­tremt taj­ta nät­verk: barn­domsvän­ner, sys­kon, fäng­el­se­kam­ra­ter. Och i var­je ter­ror­cell finns minst en per­son som haft kon­takt med en ti­di­ga­re ter­ror­cell.

Att sys­kon spräng­er sig till­sam­mans hänger sam­man med att ter­ro­ris­men in­te hel­ler är en post­ko­lo­ni­al re­volt, som många trott. Den bott­nar sna­ra­re i ett ge­ne­ra­tions­upp­ror av bar­nen till mi­gran­ter från ko-

Foto: AP

Omar Ma­teen mör­da­de 49 och ska­da­de 58 på en natt­klubb i Or­lan­do 2016.

Foto: AP

Ab­del­ha­mid Abaa­oud pa­ka­des ut som ar­ki­tekt bakom Pa­ri­s­at­tac­ker­na 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.